Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:766 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 07.03.2008
Besvart: 13.03.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Science Senter Østfold har i brev av 28.02.2008 fått avslag på sin søknad datert 14.sm. om å få status som regionalt vitensenter med statlig økonomisk bidrag fra og med budsjettåret 2009.
Hva skal til for at nye vitensentra skal kunne få status som regionalt vitensenter, og kunne få statlig økonomisk bidrag til virksomheten?

Begrunnelse

Science Center Østfold har 5 års kompetanse med drift av vitensenter. Over 14 000 skoleelever besøker i dag vitensenteret. Dette er et viktig element i forbindelse med realfagsatsing og i forhold til kunnskapsløftet. Senteret benyttes også i forhold til kompetanseoverføring til lærere i grunnskolen, som hospiterer ved senteret, og kommunene stiller også med lærere i senteret. Det foreligger nå konkrete planer for etablering av et nytt og større vitensenter for regionen. Næringsliv, høyskole, kommuner og fylkeskommune har vært vesentlige bidragsytere i forhold til forstudie og forprosjekt. Det er nå ønskelig å komme videre med hovedprosjektet.
Østfold som et industrisamfunn står overfor store utfordringer knyttet til omstilling. Østfold sliter med et av Norges laveste utdanningsnivå, det er svak rekruttering til realfag, og stor reproduksjon av sosiale forskjeller, noe som gir seg utslag ved at fylket kommer på topp i en rekke av de "gale" statistikkene. Et samlet Østfold samfunn ser på satsingen på Science Center Østfold som et meget positivt bidrag til å komme ut av denne negative trenden. Fylkets næringsliv, NHO, LO, NITO og TEKNA påpeker betydningen av å få etablert et regionalt vitensenter ikke minst i forhold til fremtidig rekruttering av kompetent arbeidskraft.
Samtlige kommuner i fylket og fylkeskommunen stiller seg enstemmig bak planene. Østfoldrådet og en samlet østfoldbenk er positive til prosjektet.
Statsminister Stoltenberg, finansminister Halvorsen, tidligere kommunalminister Haga og tidligere kunnskapsminister Djupedal har alle kommet med positive signaler i forhold til vitensenteret og gitt uttrykk for at dette er noe Norge trenger.
Et samlet storting uttrykte positivitet til planene gjennom budsjettbehandlingen for 2008, hvor det eksplisitt ble bedt om at departementet vurderte om senteret burde få status som regionalt vitensenter.
På denne bakgrunn er det underlig med det administrative avslaget som fremkommer i departementets svarbrev av 28. februar.
Et samlet østfoldsamfunn stiller seg nå spørsmålet om hva som skal til for å kunne realisere planene om å få etablert et regionalt vitensenter i Østfold. En er selvsagt kjent med andre aktører rundt om i landet som har fått status som regionale vitensentre, og hvor langt enkelte av de har kommet med planene og en er kjent med at det i andre landsdeler er planer om å få etablert et regionalt vitensenter. Det er derfor ønskelig å få belyst hele sakskomplekset og hvilke kriterier som må oppfylles for å kunne oppnå status som regionalt senter og hva som må til for å kunne komme i betraktning i forhold til tildeling av statlige bidrag til virksomheten.
Jeg vil også vise til at statsråd Solhjell svarte på spørsmål fra undertegnede i Stortinget den 12. februar i år at han var kjent med planene i Østfold, og at han var svært positiv til regionale vitensentra og ville vurdere behovet for flere fremover.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk hvor de besøkende kan lære ved å eksperimentere med modeller. Barn og voksne kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet. Vitensentrene retter seg mot barnehage, elever i grunnopplæringen, lærerutdanningen og voksne. Vitensentersatsingen ligger som delmål i realfagsstrategien.

Vitensentersatsingen startet 2003 som et oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet til Forskningsrådet. Det ble foretatt en evaluering av satsingen i 2006. Den viste at vitensentrene i denne perioden hadde hatt størst fokus på skolen og undervisningsopplegg i og etter skoletid for elever og lærere. De regionale vitensentrene hadde etablert samarbeidsprosjekt med universitet/høyskole i regionen om didaktisk forskning og som formidlingskanal. De hadde også utviklet godt samarbeid i nasjonalt nettverk for utvikling av fellesprosjekter og kunne tilby infrastruktur for andre rekrutteringstiltak innen realfag, samt godt nettilbud til for - og etterarbeid. Det ble så besluttet å satse videre på sikre 7 levedyktige regionale vitensentre i perioden 2007 - 2009.

I den forbindelse ble rammen for samlet tildeling til de regionale vitensentre i 2007 økt fra 10 mill til 16 mill. for å sikre forsvarlig drift .Utdanningsdirektoratet delegerer beslutning om fordeling av midler til de 7 sentrene til vitensenterstyret ved Forskningsrådet. Betegnelsen ”regionalt vitensenter” er knyttet til den statlige årlige bevilgningen til 7 vitensentre for drift av disse.

Det er positivt at det arbeides med en rekke nye vitensenterprosjekter over hele landet. Science Center Østfold er eksempel på dette. Samarbeid med det offentlige som fylke, kommune og det private næringsliv gir positiv effekt for utvikling og drift av vitensentre. Søknad fra Science Center Østfold om å være et regionalt vitensenter kom til departementet første gang i august 2007. Denne henvendelsen ble sammenholdt med vurderingen fra vitensenterstyret som frarådet at det ble opprettet flere regionale vitensentre med de nåværende økonomiske rammer.

Jeg vil foreta en samlet vurdering av vitensentre og regionale vitensentre før sommeren 2008. På bakgrunn av denne vurderingen vil videre satsing på regionale vitensentre både når det gjelder antall og størrelsen på økonomisk tilskudd til drift bli vurdert. Kriterier som ligger til grunn for å komme i betraktning som regionalt vitensenter vil ligge inne i en slik samlet vurdering.

En eventuell utvidelse av antall regionale vitensentra vil kreve økte bevilgninger og er et budsjettspørsmål.