Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:772 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 444 og 588 (2007-2008). I løpet av månedene februar og mars i år har det vært en rekke eksempler på at utenlandske vogntog med toakslet trekkvogn stoppes av politi/vegmyndighet og blir stående i mange dager før de kan kjøre videre. Jeg har inntrykk av at både politi og norske yrkessjåfører ønsker periodevis forbud toakslet trekkvogn og treakslet henger.
Vi statsråden på nytt vurderer forbud evt. alternativt vurdere utvidet skilting om at slik kombinasjon frarådes vinterstid på høyfjellsoverganger?

Begrunnelse

Jeg viser til svarene på spørsmål nr. 444 og 588 fra henholdsvis undertegnede og Bård Hoksrud om et periodevis forbud mot å bruke toakslet trekkvogn i kombinasjon med treakslet henger på fjelloverganger vinterstid. Det synes å forekomme mange eksepler på at utenlandske vogntog med såkalt "Europastandard" - oftest toakslet trekkvogn - blir stående fast på vinterføre. Senest i løpet av de to siste ukene har det vært en rekke eksempler. På rv 7 over Hardangervidda sto et russisk vogntog fast i 4 dager, og på E134 har et vogntog fra Makedonia stått fast i nesten 6 dager. Problemene slike hendelser skaper før vogntogene får kjøreforbud er knyttet til både trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet. Ikke minst gir stengt vei store konsekvenser for samfunnssikkerhet når den stengte veien også er eneste vei. I mange tilfeller er nok også årsaken til at sjåfør med dårlig egnet bil havner i kjøreproblemer på norsk vinterføre mangel både på kunnskap om hva som kreves av utstyr, spesielt bil for å mestre vanskelige kjøreforhold på norske fjelloverganger vinterstid.
Mange EU-land har nasjonale bestemmelser som trafikanter må forholde seg til - også når de kommer med trekkvogn fra andre land.
Jeg har merket meg at statsråden i svar på spørsmål nr. 444 viser til at selv om antall vogntog med drift på to aksler på norske vinterveger er økende, er andelen foreløpig mindre enn 5 pst. av det totale antall vogntog som trafikkerer det norske vegnettet. De representerer en økende ulempe og en økende risiko for alle andre trafikkanter. En restriksjon vil innebære en betydelig ulempe for denne lille gruppen, men en betydelig forbedring av trafikksikkerhet og fremkommelighet for øvrige trafikanter.
Jeg oppfordrer til at statsråden ser på dette forholdet en gang til; enten periodisk stenging for toakslet trekkvogn og/eller store informasjonsskilt ved startpunkt for de viktigste fjellovergangene som brukes av store vogntog med råd om alternativ kjøreveg.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar av 17. januar 2008 på spørsmål nr. 444 fra stortingsrepresentanten Arne Sortevik og mitt svar av 12. februar 2008 på spørsmål nr. 588 fra stortingsrepresentanten Bård Hoksrud.

I tråd med det som fremkommer i de nevnte brevene, vil jeg understreke at jeg er opptatt av at tungtrafikken på norske veger i størst mulig grad skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter, og Vegdirektoratet har fått en rekke oppdrag om tiltak for bedre å ivareta disse hensynene.

Blant de tiltakene som jeg har bedt Statens vegvesen å se på, er rutinemessig å vurdere bruk av dagens hjemler til å innføre restriksjoner, herunder forbud mot særskilte grupper eller typer kjøretøy å benytte bestemte vegstrekninger når, og for så lang tid, tilstanden på vegen gjør det nødvendig. Et aktuelt tiltak vil for eksempel kunne knyttes til krav om en bestemt prosentandel av totalvekten på drivende hjul.

Jeg viser også til at Statens vegvesen opplyser at to- og treakslede trekkvogner har omtrent samme fremkommelighet ved lovlig lasting på drivakselen. Den bedrede fremkommeligheten som mange treakslede trekkvogner oppnår ved å overføre vekt fra løpeaksel til drivaksel, skjer ved utkobling eller manipulering av automatiske begrensninger. Dette gjør at kjøretøyet kan få akseltrykk som er betydelig større enn hva som er lovlig og som kjøretøyet er konstruert for. En bedret fremkommelighet bidrar således i disse tilfellene til å skade vegen og er en trafikksikkerhetsrisiko. Trekkvogner med trekk på to aksler har ikke de uheldige virkningene som nevnt, men slike trekkvogner utgjør bare om lag fem prosent av vogntog som i dag trafikkerer norske vinterveger. Økt bruk av treakslede trekkvogner er således ikke udelt positivt, og jeg ser derfor per i dag ikke periodevis forbud mot toakslede trekkvogner som et hensiktsmessig tiltak.

Jeg vil også peke på at det er viktig med målrettet informasjon til utenlandske tungbilførere. Jeg har derfor bedt Statens vegvesen om å oppdatere og utvide informasjonen til utenlandske tungbilsjåfører. Informasjonen vil bli styrt gjennom kampanjen ”Donna Diesel” som er oversatt til flere språk og som også er tilgjengelig på Statens vegvesens internettsider. Informasjonen vil særlig være rettet mot å laste riktig for å oppnå god framkommelighet, kjøring på norske vinterveger, herunder nødvendigheten for bruk av kjetting, kjøretøy med dårlige vinteregenskaper og i særdeleshet hvilke strekninger som bør unngås under krevende vinterforhold.

Jeg nevner også at Statens vegvesen har innarbeidet i sin utekontrollveiledning at utekontrollene overfor tunge kjøretøy skal målrettes ytterligere, slik at disse i størst mulig grad gjennomføres på tidspunkt og steder der risikoen for at vinterforholdene skaper fremkommelighetsproblemer erfaringsmessig er størst. Dette vil særlig vil være aktuelt i tilknytning til fjelloverganger.

Jeg vil også særlig be om at Statens vegvesen i forbindelse med evalueringen av årets vintersesong og forberedelser til beredskapsopplegg for neste sesong, vurderer bruk av særskilte informasjonsskilt i tilknytning til fjelloverganger.