Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:783 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan samferdselsministeren sørge for at NSB Regiontog stopper for av- og påstigning ved Sandvika stasjon i Bærum i en fase da det er stor byggeaktivitet ved Lysaker stasjon?

Begrunnelse

Det er for tiden stort fokus på de klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Vi politikere ønsker å få flere reisende over på skinnegående trafikk, og det er en økende tendens til at stadig flere velger å reise kollektivt.
Det pågår for tiden en gledelig stor byggeaktivitet på Lysaker stasjon. En stasjon som skal stå ferdig i 2009. Dette byr imidlertid også på problemer for de reisende. Det er vanskelig å hente og bringe folk dit med bil på grunn av lange omkjøringer, og det er svært ofte ikke drosje tilgjengelig av samme grunn.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har stor forståelse for den problemstillingen stortingsrepresentant Borghild Tenden tar opp og har rettet en henvendelse til NSB om det er mulig å foreta endringer i stoppmønsteret.

Lysaker stasjon har vært under ombygging siden 2006 og ventes ferdigstilt sommeren 2009. I anleggsperioden er enkelte veier stengt og omkjøring kan være nødvendig. Både buss og taxi har holdeplass i nærheten av stasjonen. En ombygging med et slikt omfang vil naturlig nok medføre konsekvenser for fremkommeligheten i anleggsperioden og at stasjonen i perioder oppleves som lite tilgjengelig.

Sporkapasiteten mellom Skøyen og Sandvika er lavere enn normalt som følge av anleggsarbeidene. Med den tette toggangen på Drammensbanen vil innføring av ekstra togstopp i Sandvika få konsekvenser for hele ruteplanen og forsinke andre tog. I en situasjon med punktlighetsutfordringer og full kapasitetsutnyttelse vurderer NSB det som utilrådelig å innføre flere stopp, selv om dette i anleggsperioden ville vært ønskelig for tilgjengeligheten til regiontogene isolert sett.

Jeg har ikke grunnlag for å trekke NSBs tilrådning i tvil og vil derfor ikke pålegge NSB å legge inn et ekstra stopp på Sandvika stasjon.