Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:781 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Nedleggelse av Mandal sykehus kan ikke gjøres lokalt, uten behandling i Helse Sør-Øst RHF, og deretter i HOD, jf. statsrådens innlegg i stortings-debatt 17.12.2007. Statsråden svarte 16.1 på skriftlig spørsmål nr. 450 at saken da var til behandling i Helse Sør-Øst. Direktør Jan Roger Olsen uttalte via media i februar at nedlegging av Mandal sykehus kun er en orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst, og at sykehuset avvikles til påske.
Vil statsråden akseptere dette, i strid med saksbehandlingen hun selv har skissert?

Begrunnelse

I motsetning til det som nå skjer i Mandal, har statsråden engasjert seg i Florø sykehus. Der ga hun aksept for avvikling av den siste sengeposten. Dette sykehuset vil nå stå igjen med dagbehandling og poliklinikk. I dette tilfellet forfekter statsråden at Florø sykehus fortsatt skal defineres som sykehus, selv uten sengeposter. Full nedleggelse av et sykehus (Mandal), blir en orienteringssak fra en direktør. Avvikling av siste sengepost ved et sykehus, som fortsatt skal drives med dagaktiviteter (Florø), er en sak for statsråden. Det er nå skapt uklarheter om hvilke fullmakter de lokale og regionale foretakene har, og også om hvordan Regjeringen definerer et sykehus.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Styret i Sørlandet sykehus HF har som kjent vedtatt å overføre et rehabiliteringstilbud fra Mandal til Kristiansand. Dette berører Lærings- og mestringssenteret, rehabiliteringsavdeling Mandal, forebyggende seksjon, lungemedisinsk dagsenter og hjerte-dagsenter. Disse enhetene samles i medisinsk klinikk lokalisert i Kristiansand. En samling av enhetene inkludert Lærings- og mestringssenteret (LMS) har vært en forutsetning for modellen. Det blir overført 7-10 stillinger til dette tilbudet fra Mandal.

Begrunnelsen for vedtaket i styret i Sørlandet sykehus HF er å oppnå synergieffekter og å beholde en mest mulig samlet fagkompetanse innenfor disse feltene ved at de enheter og kompetansemiljøer som driver med forebygging, lærings- og mestringsfunksjoner og rehabilitering, samles i ett miljø.

Ved å flytte virksomhet fra Mandal til Kristiansand oppnår man en vesentlig bedre arealutnyttelse, og får en innsparing på ca. 5 millioner kroner knyttet til driften av bygningsmassen i Mandal. Disse midlene kan overføres til direkte pasientrelatert virksomhet. I tillegg frigjøres ca. 5 millioner kroner som en synergieffekt, på grunn av bedre samordning av fagmiljøene knyttet til forebyggende medisin og rehabilitering. Styret i Sørlandet sykehus HF har presisert at Rehabiliteringsavdelingen i Mandal ikke har hatt noen lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nærområdet de siste årene.

Styret ved Sørlandet sykehus har vurdert hvorvidt en slik endring ligger innenfor styrets beslutningskompetanse i henhold til helseforetakslovens § 30 og foretakets vedtekter, og har kommet til at endringen er innenfor de fullmakter som gjelder. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF ble orientert om saken i forkant av styrets behandling.

Helse Sør-Øst RHF har administrativt vurdert vedtaket i styret i Sørlandet sykehus HF i forhold til helseforetakslovens § 30 og vedtektene for Helse Sør-Øst RHF. De mener at styrets vedtak ikke er en § 30-sak, og at det derfor ikke skal forelegges for foretaksmøtet i Helse Sør Øst RHF. De mener at tilbudet til pasientene etter endringen vil være minst på samme nivå som tidligere, og at det ikke er påvist at endringen påvirker Helse Sør-Øst RHF sitt ”sørge for”-ansvar. Saken har derfor heller ikke blitt fremmet til be¬handling for styret i Helse Sør-Øst RHF, men var en orienteringssak i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2008.

Den beskrivelsen av saksbehandlingen som jeg ga i nevnte stortingsdebatt, er basert på en generell beskrivelse av hvordan saker som omfattes av helseforetakslovens § 30 skal

håndteres. I tråd med ovennevnte beskrivelse av saken, har heller ikke jeg vurdert saken vedrørende Mandal sykehus å være av en slik karakter at den omfattes av § 30. Jeg viser her også til vedtektene for de regionale helseforetakene som gir en ytterligere presisering av dette vilkåret (jfr. § 9). Helse- og omsorgsdepartementet har imidlertid bedt om at Helse Sør-Øst RHF gir en skriftlig redegjørelse til departementet knyttet til den aktuelle endringene i Sørlandet Sykehus HF.

Når det gjelder bakgrunnen for å benytte foretaksmøtet i saken om nærsjukehuset i Florø, en sak det refereres til i spørsmålets begrunnelse, så var situasjonen her at Helse Vest RHF tidligere hadde fått pålegg om å opprette et pilotprosjekt gjennom foretaksmøte 18. juni 2003. Det var derfor nødvendig å benytte samme styringsmåte for å endre eierkravet i denne saken.