Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:794 (2007-2008)
Innlevert: 11.03.2008
Sendt: 11.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Kan statsråden redegjøre for fordelingen av de 400 millionene som idretten får i friske penger hvert år, i forbindeles med endringen av tippenøkkelen i 2002?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at Stortinget gjorde et vedtak i 2002 om å endre tippenøkkelen, slik at idrett og kultur skulle ha 50 % hver av overskuddet fra Norsk Tipping. I merknadene i forbindelse med vedtaket står det følgende:

" Flertallet (Ap, FrP,SV og Sp) mener at en betydelig del av den totale økningen av midlene til idretten skal gå til lokal aktivitet for barn."

Siden Stortinget har svært liten befatning med idretten, må jeg tillate meg å spørre statsråden om han har fulgt opp denne saken.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Barn og ungdom (6-19 år) er de primære målgruppene i den statlige idrettspolitikken, og spillemidlene til idrettsformål har som sin fremste funksjon å legge til rette for lokal idrettsaktivitet for barn og ungdom.

For å gi et bilde av hvordan Kultur- og kirkedepartementet har fulgt opp Stortingets forutsetninger fra 2002, vil jeg ta utgangspunkt i Hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i årene 2002 og 2007. Hovedfordelingen 2008 vedtas i statsråd i månedsskiftet april/mai 2008 etter årsmøtet i Norsk Tipping AS.

Hovedfordelingen 2002 beløp seg samlet til 858 mill. kroner, mens den i 2007 beløp seg til 1 250 mill. kroner. Det var med andre ord en økning på 392 mill. kroner i spillemidler til idrettsformål i denne perioden.

En stor andel av denne økningen har gått til å styrke tilskuddet til idrettsanlegg. Post 1 Idrettsanlegg har økt fra 415 til 695 mill. kroner fra 2002 til 2007. Tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er det mest sentrale idrettspolitiske virkemiddelet departementet rår over. Tilgang på idrettsanlegg er av avgjørende betydning for at lokale idrettslag kan drive sine aktiviteter for barn og ungdom rundt om i landet. Hovedtyngden av spillemidlene går til flerbrukshaller, fotballanlegg og svømmebasseng, anleggstyper som i utstrakt grad brukes av barn og ungdom.

Tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har i perioden 2002-2007 økt fra 299,5 til 352 mill. kroner. Gjennom systemet med fire rammetilskuddsposter, har departementet siden 2002 gjort et viktig grep for å sikre at en større andel av spillemidlene til NIF tilfaller lagsnivået. Post 3, hvor NIF tidligere dekket betydelige lønns- og administrasjonskostnader, er nå rendyrket som en aktivitetspost hvor spillemidlene går direkte til aktivitetstiltak for barn og ungdom. I 2007 ble 52 mill. kroner (av 55 mill. kroner på post 3) tildelt som aktivitetsmidler til særforbundene, med det formål å utvikle og understøtte idrettslagenes aktivitetstilbud. IRIS (International Research Institute of Stavanger) foretok i fjor en gjennomgang av disse aktivitetsmidlene. Hovedkonklusjonen var at ordningen har gitt positive resultater både når det gjelder aktivitet blant barn og ungdom, kvaliteten på tilbudet og den strategiske vektleggingen av barn og ungdom i særforbundene.

En tredje tilskuddsordning som har hatt en betydelig økning fra 2002 til 2007 er tilskuddet til lokale lag og foreninger. Tilskuddsordningen ble opprettet i 2000 for å bedre rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom. Departementet fordeler hvert år 10 % av overskuddet til idrettsformål til denne ordningen, noe som har medført at beløpet har økt fra 86 til 125 mill. kroner i perioden 2002-2007. IRIS har gjennomført to evalueringer av tilskuddsordningen. Hovedkonklusjonen er at ordningen fungerer i tråd med de overordnede målene, og at midlene i sin helhet tilfaller lagene.

Til slutt vil jeg nevne at departementet i perioden 2002-2007 har økt tilskuddet til friluftstiltak for barn og ungdom fra 1,9 til 5,4 mill. kroner.

For øvrig viser jeg til St.prp.nr.1. hvor Kultur- og kirkedepartementet hvert år redegjør for idrettspolitikken.