Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:802 (2007-2008)
Innlevert: 11.03.2008
Sendt: 12.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av studenters fysiske læringsmiljø og rettsvern?

Begrunnelse

Mange studenter opplever at deres studiehverdag preges av dårlig og forfallen byggmasse. Inneklimaet er ofte dårlig, og fasilitetene er lite tilpasset studenter med funksjonsnedsettelser. Samtidig vet vi at bygg i UH-sektoren fortsetter å forfalle.
Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved den enkelte institusjon har et ansvar for å følge opp klager på læringsmiljøet, men har få eller ingen sanksjonsmuligheter. NSU har opplyst til undertegnede at ordningen med LMU ikke fungerer slik den var intendert.
Etter undertegnedes oppfatning er det viktig at man innen rimelig tid får en oppdatert og helhetlig gjennomgang av studenters læringsmiljø, samt studenters rettsvern i tilknytning til dette.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: I begrunnelsen for spørsmålet blir det blant annet vist til at ordningen med læringsmiljøutvalgene ved de enkelte institusjonene har få eller ingen sanksjonsmuligheter, og representanten Dørum har fått opplyst at ordningen med læringsmiljøutvalg ikke fungerer slik den var intendert.

Det er styret ved institusjonene har ansvaret for at studentenes læringsmiljø, både det fysiske og psykiske læringsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Ved alle institusjoner skal det være et læringsmiljøutvalg. Læringsmiljøutvalget oppgaver er lovfestet i universitets- og høyskoleloven § 4-3 tredje ledd, der det står:

"Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter."

Jeg har ingen indikasjoner på at læringsmiljøutvalgene ikke utfører de lovpålagte oppgavene de har.

Det er Arbeidstilsynet som har tilsynsansvaret med studentenes læringsmiljø, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 sjette ledd. Arbeidsmiljølovens kapittel om tilsyn og tvangsmidler gjelder tilsvarende så langt det passer. Dette betyr at Arbeidstilsynets rett til innsyn og til å fatte beslutninger i praksis stort sett vil omfatte de samme juridiske virkemidler og tvangsmidler som ved tilsyn med arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven.

Når det gjelder standarden på institusjonenes bygningsmasse, viser jeg til at det foregår løpende vedlikeholdsarbeid i sektoren og i mange tilfeller også ombyggingsarbeid for å tilpasse bygningsmassen til nye funksjoner.

Jeg er enig med representanten Dørum i at det er viktig at man får en oppdatert og helhetlig gjennomgang av studentenes læringsmiljø. I forbindelse med kommende undersøkelser om studentenes levekår vil jeg derfor vurdere om det også bør undersøkes hvordan studentene opplever det fysiske læringsmiljøet.