Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:814 (2007-2008)
Innlevert: 13.03.2008
Sendt: 14.03.2008
Besvart: 27.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): 19. april er det slutt med de tidlige og sene fergeavgangene som korresponderer med første og siste flyet for reisende i Møre og Romsdal. Fra høsten 2007 har Møre og Romsdal fylke bevilget ekstra penger slik at det kunne utføres tidlige og sene avganger i fem samband slik at reisende skulle slippe overnattinger ved å benytte tidlig eller sent fly.
Vil statsråden sørge for midler til fortsatt å opprettholde dette tilbudet inntil det forhåpentligvis kommer penger i forbindelse med revidert budsjett?

Begrunnelse

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 gikk representanter fra statsrådens parti ut i lokale media og ga uttrykk for at et bedret fergetilbud for 2008 var på plass. Det skapte forventninger om at de såkalte flyfergene ville være en del av fergetilbudet i fylket i 2008. Ut fra det som ble sagt skulle det også bli et bedre fergetilbud i fergefylket Møre og Romsdal totalt sett.
Hva er så realiteten etter at en nå er kommet i mars måned? Svaret er lange køer på viktige strekninger som Molde - Vestnes og Festøy - Solevågen.
Hadde det ikke vært for at Møre og Romsdal fylke trådte til med penger, ville mange reisende som skulle ta første fly fra de ulike flyplassene vært nødt til å reise kvelden i forveien og overnatte nærmere flyplassen. Men pengene som er bevilget strekker ikke lenger til enn til 19. april. Det medfører at hvis statsråden ikke vil prioritere de få kronene som skal til inntil en bevilgning kan finne sted i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for inneværende år, må mange reisende igjen belage seg på overnattinger enten i forkant av reisen, i etterkant, eller i verste fall både i forkant og etterkant.
Dettte kan ikke aksepteres. Det skulle være unødvendig å minne om de ekstra utgiftene som påføres både privatpersoner og næringsliv i Møre og Romsdal på grunn av manglende fergetilbud.
Møre og Romsdal er et stort eksport- og verdiskapingsfylke. Gjenstående vogntog på fergekaier er en ekstra kostnad som påføres næringslivet. Når hundrevis av vogntog er gjenstående på stamvegfergestrekninger, er dette ikke holdbart og må tas fatt i raskt. Jeg har registrert at statsråden i media har lovt bedre ferger, men trenger mer tid. Jeg minner om at Møre og Romsdal også er et stort reiselivsfylke med betydelig økt trafikk om sommeren. Derfor er det ikke akseptabelt å møte sommertrafikken med nåværende fergetilbud.
Jeg ber om at statsråden gir signaler så fort som mulig om at midler vil komme på plass slik at de impliserte, heriblant transportørene, kan forberede seg på de tjenestene som skal utføres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Nasjonal transportplan 2006-2015, fremlagt av regjeringen Bondevik II, er det definert en standard som blant annet setter krav til åpningstid for forskjellige typer riksvegferjesamband. Alle de aktuelle sambandene i Møre og Romsdal oppfyller disse kravene.

Flyavgangene endrer seg stadig og blir ofte lagt til tidligere og senere tidspunkt. Jeg er kjent med at Møre- og Romsdal fylke har bevilget midler for at det skulle være mulig å utvide åpningstidene for å bedre forholdene for de som skal reise med tidlige eller sene fly.

Utgangspunktet i St.prp. nr. 1 for 2008 var at rutetilbudet i 2008 skulle være om lag det samme som i 2007. Fordi det har vært problemer med gjensitting, er tilbudet i Møre og Romsdal styrket ved at MF Sogn flyttes fra sambandet Flakk-Rørvik til sambandet Molde-Vestnes. Ved rokering av andre ferjer vil dette bedre situasjonen i flere samband i fylket.

I og med at det finnes flere ferjesamband i andre fylker som ikke har oppnådd den nevnte NTP-standarden, ser jeg det som naturlig å prioritere en heving av standarden på disse før det blir aktuelt å utvide åpningstiden for samband som allerede oppfyller standarden satt av den forrige regjeringen.