Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:817 (2007-2008)
Innlevert: 13.03.2008
Sendt: 14.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden se på alle muligheter for å få gjennomført arbeidet på strekningen Oslo - Skøyen tidligst mulig gjennom å forespørre flere entreprenører?

Begrunnelse

I Aftenposten 12. mars kan vi lese at Jernbaneverket mener det ikke er mulig å få gjennomført det tunge vedlikeholdet i Oslotunnelen før sommeren 2009. Togselskapene er imidlertid positive til å få arbeidet gjennomført så tidlig som mulig. Det går også frem at Jernbaneverket, før statsråden nedsatte prosjektgruppen for å få orden på strekningen, har hevdet at dette ikke var mulig før 2011. Entreprenører både i Norge og i utlandet skal være beredt til å ta på seg store vedlikeholdoppgaver for Jernbaneverket.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For å få forsert arbeidet med fornyelse av Oslo-tunnelen og eventuelt togstrekninger ved Oslo S og Skøyen har jeg nedsatt et prosjekt som har fått i oppdrag å identifisere og foreslå tiltak som kan gjennomføres i 2008 utover det som allerede er planlagt. I tillegg skal prosjektet identifisere og foreslå tiltak for å forsere hovedplanarbeid og øvrig planarbeid og den etterfølgende gjennomføringen av fornyelsesarbeidet med sikte på oppstart i 2009. Prosjektgruppen ledes av Jernbaneverket. De største brukergruppene, NSB, Flytoget og CargoNet, deltar i prosjektet på ledernivå. Prosjektgruppen rapporterer direkte til ledelsen i Samferdselsdepartementet.

Alle tiltak må planlegges og det må derfor avsettes tid til nødvendig planlegging. Dette gjelder også for arbeider som settes ut på anbud. Da dette er den mest trafikkerte jernbanestrekningen på det norske jernbanenettet, er det her snakk om til dels meget komplisert planlegging for å få til en optimal gjennomføring av tiltak samtidig med at behovet for avvikling av togtrafikken på strekningen ivaretas. For å få til en rask og god koordinering av gjennomføringen av tiltak og trafikkavvikling, deltar, som nevnt, de mest berørte togselskapene i selve prosjektgruppen.

Jernbaneverket er underlagt det statlige anskaffelsesregelverket. Dette innebærer at alle tiltak som overstiger kr 500 000, og som ikke gjennomføres i egenregi av Jernbaneverket, må konkurranseutsettes i henhold til regelverket. Regler som følger av EØS-avtalen setter også grenser for hvordan offentlige innkjøp kan foretas. Det vil således nødvendigvis måtte ta noe tid før Jernbaneverket kan inngå avtaler med aktuelle entreprenører.