Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:833 (2007-2008)
Innlevert: 17.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 27.03.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Fiskeri- og kystministeren varsler i et debattinnlegg i Bergens Tidende 27. februar at Regjeringen jobber med en egen forskrift om å innføre stillstand for havbruksnæringen i Hardanger. Statsråden mener at fjorden trolig ikke bør få tildelt nye konsesjoner i 2009, og at de fleste fagfolkene er enig i at den samlede miljøbelastning er stor.
Hvilket faglig grunnlag har Regjeringen for å komme med nye reguleringer for Hardangerfjorden nå, og hvilken varighet er disse tenkt å ha?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Hardangerfjorden, med utenforliggende fjordbassenger, er det området i landet med størst tetthet av oppdrettslokaliteter, og har således spesielle og særegne utfordringer. Flere forskningsmiljøer har over tid påvist uheldige miljøforhold i Hardangerfjorden, og vist at årsaksforholdet er sammensatt. Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet og på grunnlag av faglige utredninger fra bl.a. Havforskingsinstituttet, anbefalt at det iverksettes særskilte forvaltningstiltak overfor havbruksnæringen i Hardangerfjorden ut fra miljø- og sykdomssituasjonen.

De fleste forskningsmiljøer er enige om at havbruksnæringens bidrag til de eutrofieringstendenser som en ser i Hardangerfjorden, er begrenset. Men dårlig vannkvalitet utsetter fisken for stresspåvirkninger som igjen gjør fisken mer mottakelig for sykdom.

Samtidig peker Fiskeridirektoratet på at tilstanden for samtlige bestander av vill laksefisk i Hardangerfjorden gir grunn til bekymring, og at sjøørretbestandene i midtre Hardangerfjorden er redusert til et lavt nivå. Det er faglig enighet i forskningsmiljøene og forvaltningen om at lakselus og rømt oppdrettslaks er blant de viktigste årsakene til dette.

Regjeringen ønsker å føre en havbrukspolitikk som i et langsiktig perspektiv gir et solid grunnlag for videre utvikling og vekst av havbruksnæringen. For å oppnå dette er det et grunnleggende prinsipp at denne veksten må være bærekraftig med tanke på miljø og fiskesykdommer. På bakgrunn av rådene fra forsknings- og forvaltningsmiljøene ser jeg det slik at situasjonen i Hardangerfjorden nå krever at spesielle forvaltningsmessige grep blir vurdert.

Jeg vurderer derfor å innføre spesielle tiltak i Hardangerfjordområdet ut fra fire hovedhensyn:

- fjordområdets bæreevne

- forhold knyttet til sykdomssituasjonen

- viltlevende bestander av laks og sjøørret

- næringens langsiktige utviklingsmuligheter

Slik situasjonen er nå, anser jeg det derfor lite aktuelt med nye tillatelser i Hardangerfjorden i tildelingsrunden i 2009. Men jeg vil vurdere ytterligere vekst i Hardangerfjorden når forholdene blir bedre og utviklingen igjen kan skje på miljø- og sykdomsmessig bærekraftig måte.