Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:834 (2007-2008)
Innlevert: 17.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forkant av sommertrafikken 2008 hhv. med tog og fly er det viktig å få informasjon om den beredskap som hhv. Jernbaneverket og Avinor har for å sikre at det er togledere og flygeledere nok til å sikre trafikkavvikling uten forsinkelser. Jeg viser også til at for avvikling av jernbanetrafikk er også tilstrekkelig antall lokomotivførere avgjørende viktig.
Kan statsråden opplyse hvilke tiltak som er planlagt for å sikre nødvendig nøkkelpersonell for avvikling av hhv. togtrafikk og flytrafikk kommende sommer?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som samferdselsminister legger jeg stor vekt på oppfølging av bemanningen av disse viktige nøkkelfunksjonene i hhv Jernbaneverket, Avinor AS og NSB AS, hele året. Jeg har derfor i min tid lagt stor vekt på tydelig dialog med etater og selskaper om dette spørsmålet.

Jernbaneverket er i ferd med å avslutte opplæringen av nye togledere som er ferdig utdannet til sommerferien. Videre har Jernbaneverket inngått en egen avtale om ferieavvikling og ingen togledere avgis til andre arbeidsoppgaver før etter ferien. Bemanningsplanene er gjennomgått med personalorganisasjonene. Det er utarbeidet en egen bemanningsplan for sommeren 2008 som tar hensyn til at sommerrutene innebærer noe redusert toggang. Det er inngått en egen avtale mellom tillitsvalgte og ledelse om arbeidstid inkludert overtidsarbeid. Dersom det periodevis blir vanskelig å få dekket tjenesten, vil Jernbaneverket tilby den enkelte togleder økonomisk kompensasjon for inntil tre ferieuker. I tillegg frigis personale med toglederkompetanse som jobber i administrative stillinger til operativ tjeneste i de periodene hvor det er særskilt behov for å styrke toglederkapasiteten.

Tilgang på tilstrekkelig antall lokførere vil fortsatt være kritisk de neste årene, spesielt om sommeren. Fortsatt er det stor grad av velvilje blant lokomotivførerne som avvikler deler av jernbanetrafikken med overtid. Også administrativt personell som har lokomotivførerkompetanse avlaster i de mest kritiske periodene. I sommer vil jernbanetrafikken som vanlig reduseres noe. Noen lokomotivførere har utsatt ferien sin, og NSB har leid inn og rekruttert flere lokomotivførere som er klare for tjeneste før sommerferien. Med fortsatt lavt sykefravær og en lav turnover blant lokomotivførerne, legger NSB til grunn at jernbanetrafikken vil kunne gjennomføres som planlagt kommende sommer.

Når det gjelder tilgang på flygeledere i Avinor, viser jeg også til mitt tidligere svar av 20.11.2007 på spørsmål nr. 198 fra representanten Sortevik. Bemanningssituasjonen for flygeledere i Avinor pr. 1. juli 2007 var 462 ansatte. Bemanningssituasjonen på samme tidspunkt i år er forventet å være 470 ansatte. Ut fra disse tallene forventer ikke Avinor større utfordringer med trafikkavviklingen gjennom sommeren 2008 enn sommeren 2007.

Det er behov for et godt samarbeid med flysikringstjenesten og deres organisasjoner i forhold til det merarbeid som er nødvendig for å opprettholde nødvendig kapasitet ved mange flygekontrollenheter. Avinor opplever at det for tiden er god dialog mellom selskapets ledelse og flygeledernes tillitsvalgte og et godt samarbeidsklima i virksomheten. Avinor er svært fornøyd med at flygelederne stiller opp som de gjør i den vanskelige bemanningssituasjonen flygekontrolltjenesten befinner seg i. Selskapet er også oppmerksomt på negative effekter av overtidsbruk og har i denne forbindelse fokus på HMS-arbeidet, og da spesielt sykefravær og oppfølging i forhold til andre negative effekter av høyt overtidsforbruk.

Bemanningssituasjonen for toglederne, flygelederne og lokomotivførerne er anstrengt. Årsaken til det er delvis rasjonaliserings- og innsparingstiltak under forrige regjering. Slik situasjonen er per i dag, er det likevel ikke grunn til å forvente spesielle problemer i avviklingen av tog- og flytrafikken i sommer som følge av mangel på togledere, flygeledere eller lokomotivførere. Jeg vil imidlertid følge situasjonen nøye.