Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:848 (2007-2008)
Innlevert: 28.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 08.04.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Utdanningsdirektoratet understreker i sin veiledning til den nye eksamensformen at det er elevenes samlede kompetanse i hovedmålet og sidemålet som skal vurderes. Det skal kun gis en karakter til eksamen.
Hvordan vil statsråden sikre at det er hovedmålet som blir vektlagt i den samlede karakteren, og vil han sørge for en rask og åpen evaluering av ordningen slik at den vektingen som skal gjøres, gir eksamen troverdighet og legitimitet blant elever og foresatte?

Begrunnelse

Den nye norskeksamen skaper mye engasjement og engstelse i skolen. Det daværende Utdannings- og forskningsdepartement i St.meld. nr 30 (2003-2004) "Kultur for læring" foreslo at elevene som trekkes ut til norskeksamen i grunnskolen bare skulle ha en eksamensdag, og at de bare skulle prøves i hovedmålet. Ved behandlingen i Stortinget ble dette endret slik at alle som trekkes ut skal ha en eksamensdag der både hodemålet og sidemålet skal prøves. Flertallet understreket at elevenes hovedmål skal utgjøre den mest omfattende delen av norskfaget.
Frem til nå har elevene som er blitt trukket ut til eksamen i norsk hatt to eksamensdager, hvor man har en dag til hovedmålet og en dag til sidemålet. Med de endringene som nå innføres, er mange bekymret for om elevenes samlede kunnskaper i hovedmålet og sidemålet vil bli tilfredsstillende vurdert når det kun skal gis en samlet karakter på eksamen, og hvordan man skal sikre at det er hovedmålet som får den største vektingen i vurderingen. Det er også uro for om det hemmeligholdet Regjeringen forsøker seg på i publiseringen av de nasjonale prøvene, også vil omfatte den evalueringen som skal gjøres av denne nye eksamensformen. Denne usikkerheten bør statsråden nå sørge for å rydde av vegen.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Elevene på 10. trinn får standpunktkarakter både i hovedmålet og sidemålet. Til eksamen får elevene én samlet karakter som dekker begge målformene. Ny læreplan i norsk og ny eksamensform ble bekjentgjort av departementet i den midlertidig trykte utgaven av Læreplanverket for Kunnskapsløftet i september 2005.

Eksamensordning i norsk for 10. trinn er fastsatt med bakgrunn i Stortingets behandling av Innst. S. nr. 268 (2003-2004) til St.meld. nr. 30 Kultur for læring (2003-2004): Elever i grunnskolen som trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk skal prøves både i hovedmål og sidemål samme dag. Stortinget ba videre om at elevenes hovedmål skulle utgjøre den største delen av den skriftlige norskeksamen i grunnskolen. Utdanningsdirektoratet har ivaretatt dette i utarbeidelsen av eksempeloppgave, vårens eksamensoppgave og i veiledningen til skoler, lærere og elever.

På eksamensdagen skal elevene skrive én tekst på hovedmål og én tekst på sidemål. Den ene av tekstene skal være skjønnlitterær og den andre sakspreget. Det blir gitt én oppgave til sidemålsteksten og flere til hovedmålsteksten. Alle oppgavene er relatert til det temaet som elevene får oppgitt forberedelsesdagen. I eksempeloppgaven som ligger ute på Utdanningsdirektoratets nettsted, er temaet ”Reise”. Elevene skal skrive en skjønnlitterær tekst på sidemålet sitt og en sakspreget på hovedmålet. Instruksjonen til eksempeloppgavene sier følgende:

Temaet for eksempeloppgaven er ”Reise”.

Du skal skrive to tekster, en på sidemål og en på hovedmål. Sidemålsteksten skal være av mindre omfang enn teksten på hovedmålet.

Her er kravet i Innst.S. nr. 268 (2003-2004) ” Derfor må elevenes hovedmål utgjøre den største delen av den skriftlige norskeksamen i grunnskolen” ivaretatt. Videre er det gitt bare én oppgave i sidemål , mens det er fem oppgaver å velge blant for hovedmålsteksten. Innst.S. nr. 268 (2003-2004) side 19 sier også: ”Denne eksamen bør gjenspeile delemnene i faget, slik at den gir et reelt bilde av elevenes ferdigheter.” Dette kravet er blant annet dekket ved at elevene skal skrive i to ulike sjangre.

Siden det skal være én karakter i norsk til eksamen er det naturlig at det er elevenes samlede kompetanse som vurderes. Det er én læreplan i norsk med de samme kompetansemålene uavhengig av om elevene skal lese eller skrive på hovedmålet eller sidemålet sitt.

Under følger eksempler på kompetansemål fra læreplanen i norsk 10. trinn knyttet til språkbeherskelse og tekstproduksjon:

”Elevene skal kunne:

- lese og skrive tekster i ulike sjangre, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk

- uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk

- vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter”

Utdanningsdirektoratet mener det ikke er riktig å gi retningslinjer om hvordan de to tekstene skal vektes, for eksempel ved å oppgi hvor mange prosent hhv hovedmål og sidemål skal telle i vurderingen. Som departementets faglige instans begrunner direktoratet dette med at en skriftlig norsktekst består av mange elementer som alle skal vurderes. De fleste elementene er felles for både bokmål og nynorsk, jf utdrag fra læreplan. Videre kan en vekting mellom de to målformene få uønskede konsekvenser. Noen elevsvar på eksempeloppgavene høsten 2007 viser blant annet at teksten på sidemålet er bedre enn teksten på hovedmålet. Det må derfor være sensorens og lærerens profesjonelle vurdering av elevens samlede kompetanse som blir avgjørende for én felles karakter.

Det er også avgjørende for mange elever at de finner oppgaver som inspirerer til å skrive. Derfor er det valgt en eksamensform der elevene kan velge mellom flere oppgaver. Likeledes kan valg av sjanger være avgjørende for hvordan eleven velger å løse oppgaven. Det er derfor viktig at det ligger en samlet faglig vurdering til grunn for én felles karakter. Det er ikke ønskelig at vurderingen av elevenes kompetanse i faget blir redusert til en matematisk vekting.

Jeg vil legge til at det i nærmeste framtid vil bli lagt ut vurderte elevsvar til informasjon og støtte på direktoratets nettside. Disse tekstene er vurdert av erfarne lærere, og informasjonen vil også inneholde begrunnelser for hvordan en er kommet fram til én samlet karakter. Alle sensorene i norsk vil få grundig opplæring. Det er også utarbeidet en veiledning til eksamen for 2008 der elever, lærere, foresatte og sensorer får god informasjon om den nye eksamensordningen i grunnskolen. Veiledningen ligger på Utdanningsdirektoratets nettside www.utdanningsdirektoratet.no

Når det gjelder spørsmålet om evaluering av ordningen har Utdanningsdirektoratet på sine nettsider informert om at denne ordningen skal følges nøye. Direktoratet har utlyst et oppdrag der ulike sider ved eksamen i Kunnskapsløftet skal kartlegges og vurderes, blant annet denne nye eksamensordningen i norsk på 10. trinn.