Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:851 (2007-2008)
Innlevert: 28.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 08.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Petroleumstilsynet har ved flere anledninger, blant annet i Petro og Industri nr 2 2008, pekt på at det i dag finnes veldig liten kunnskap om eventuell risiko ved slik fangst og lagring av CO2.
Hvilket arbeid blir gjort for å undersøke slike mulige risikoer, og vil Stortinget bli forelagt en helhetlig sak fra regjeringen om CO2-fangst og lagring, slik at alle sider i dette arbeidet kan tas i betraktning før man bevilger ytterligere midler til kostbare tiltak for fangst og lagring av CO2?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det pågår et omfattende arbeid med å utrede og utvikle løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge og mange andre land. I dette inngår også utredning av sikkerhetsmessige problemstillinger. Arbeidet har som målsetting å realisere trygge teknologiske løsninger som kan få bred anvendelse. I denne sammenheng har Petroleumstilsynet (Ptil), som ansvarlig sikkerhetsmyndighet, en viktig rolle.

I publikasjonen ”Sikkerhet – status og signaler” rettet Petroleumstilsynet tidligere i år søkelyset på CO2-fangst. Ptil er i ettertid blitt kjent med at budskapet i artikkelen er blitt feilaktig oppfattet, og at Ptil på denne måten er blitt tillagt standpunkter som ikke er korrekte. Ptil viser til at det ikke er grunn til å tro at de sikkerhetsmessige aspektene Ptil peker på, vil være til hinder for utviklingen og muliggjøringen av storskalafangst og lagring av CO2.

EU-kommisjonen la den 23. januar 2008 frem et forslag til direktiv om lagring av CO2 i geologiske formasjoner. I denne sammenheng har Olje- og energidepartementet, sammen med Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, bedt sine underliggende etater (Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Ptil) om å utrede de administrative og økonomiske konsekvensene av forslaget til direktiv. Det skal særlig legges vekt på behovet for endringer i eksisterende regelverk og administrativ praksis. Dette arbeidet er ikke avsluttet.

Avslutningsvis vil jeg peke på at arbeidet med planlegging av et testsenter for CO2-fangst og fullskala CO2-håndtering på Mongstad, forberedelsene av investeringsgrunnlaget for fangstanlegget for CO2 på Kårstø og forprosjekteringen av transport- og lagringsløsninger for CO2 fra Kårstø og Mongstad pågår for fullt. Dette arbeidet gir oss økt kunnskap og innsikt i alle elementene, også de sikkerhetsmessige, i kjeden for fangst, transport og lagring av CO2. Stortinget vil få anledning til å vurdere prosjektene i forbindelse med investeringsbeslutning.