Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:852 (2007-2008)
Innlevert: 28.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 16.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Teknisk Ukeblad nr. 0708 meldte at mindre oljefyring gir mer forurensing. Dette begrunnes i en rapport gjennomført av Econ Pöyry, som viser at svært mange som slutter med oljefyr, går over til elektrisk oppvarming. Siden Norge er integrert i et kraftmarked hvor kullkraft er marginalprodusent, kan dette medføre at en utfasing av oljefyr fører til økt bruk av kullkraft. Dette gir et svært negativt CO2-regnskap fremfor fortsatt bruk av oljefyr.
Hvordan stiller statsråden seg til denne problemstillingen?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Vurderingen av virkningene av en utfasing av oljefyring må hensynta flere forhold, blant annet at Norge gjennom overføringsforbindelsene er en del av det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet. I dette området vil forbruk og produksjon av kraft bli påvirket av blant annet utviklingen i temperaturer, tilsigs- og vindforhold, brenselpriser og overføringskapasiteten mellom ulike områder. Hva som er marginaltilførsel for elektrisitet i i det nordiske og nordeuropeiske markedet vil dermed variere over døgn, sesong og mellom ulike år.

Hvis bruk av olje til oppvarming erstattes med økt forbruk av elektrisitet vil det økte forbruket av elektrisitet i noen situasjoner kunne komme fra termisk kraftproduksjon basert på fossile kilder. Samtidig er de landene Norge handler kraft med i all hovedsak omfattet av Kyotoprotokollen og EUs kvotemarked. Dette innebærer at det er satt et tak på en stor del av utslippene innenfor dette området.

For Regjeringen er det imidlertid en målsetting at oljefyring skal erstattes med fornybar energi og ikke direkte elektrisk oppvarming. Dette er også viktig for å stå sterkere i en eventuell tørrårssituasjon. På bakgrunn av dette føres det en aktiv politikk gjennom Enova for å øke utbredelsen av fjernvarme og mindre varmesentraler. I tillegg til dette arbeides det aktivt for å legge til rette for at husholdningene skal velge annen miljøvennlig oppvarming enn strøm. For å styrke dette arbeidet vil Regjeringen i forbindelse med RNB 2008 foreslå at tilskuddsordningen for husholdninger videreføres og styrkes i 2008 slik at den totale disponible rammen for ordningen i 2008 vil være på 100 millioner koner.