Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:865 (2007-2008)
Innlevert: 02.04.2008
Sendt: 03.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Kan dette medføre riktighet, og hvordan foregår tildelingen i Helseforetakene?

Begrunnelse

Det kommer signaler fra sykehus i Helse Sør-Øst om at de ikke har fått økt posten til medisinen natalizumab, herunder Tysabri, slik det ble vedtatt i budsjettinntillingen for 2008. Og slik det fremgår av Dokument nr. 8:74 (2006-2007).

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er riktig at det i budsjettet for 2008 er tatt høyde for at kostnadene til MS-legemidler som ble overført fra folketrygden fra 2008 vil fortsette å øke i 2008, og at det er lagt inn en vekst i budsjettet sammenlignet med faktisk forbruk av disse legemidlene i 2006 slik helse- og omsorgskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet viser til i Budsjett-innst. S. nr.11 (2007-2008).Tysabri er et sykehuslegemiddel som gis som infusjon på sykehus og er ikke overført fra folketrygden.

Midlene som ble overført fra folketrygden er imidlertid ikke øremerket, og de totale kostnadene til de aktuelle MS-legemidler må på lik linje med annen behandling som omfattes av ”sørge for”-ansvaret, håndteres innenfor de budsjettrammene Stortinget har vedtatt for de regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene har ansvaret for å benytte overførte midler fra staten til å finansiere egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med “sørge for”-ansvaret. Dette gir regionale helseforetak mulighet til å tilpasse finansieringen av helseforetak og private institusjoner til virksomhetenes faktiske aktivitet og arbeidsfordeling. Hovedprinsippet er at staten ikke skal beslutte en bestemt behandlingspraksis eller hvor behandlingen skal foregå gjennom å legge føringer på hvordan midlene fordeles fra de regionale helseforetakene til sykehusene.

Sykehusenes prioriteringer skal basere seg på en individuell vurdering av den enkelte pasient og ut fra de lover og retningslinjer som bl.a. prioriteringsforskriften angir. Behandlingen skal være i tråd med god medisinsk praksis og faglige retningslinjer, slik at den enkelte sikres mest mulig lik tilgang til behandling uavhengig av bosted og sosiale forhold. Det er den enkelte lege som må vurdere hva slags behandling som skal gis. Behandlingen skal være i tråd med god behandlingspraksis og faglige retningslinjer.

Jeg er opptatt av at MS-pasienter må få tilbud om den behandlingen de etter medisinsk faglige vurderinger har størst nytte av, og at dette skal være uavhengig av hvor i landet de bor. Helsedirektoratet har derfor i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet kriterier for indikasjon, oppstart, oppfølging og avslutning av behandling med legemidlet Tysabri.