Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:873 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 08.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Er opplysningene i Dagens Næringsliv 3. april om at Norges Bank ikke vil gi Finansdepartementet den informasjon departementet har bedt om i forbindelse med oppfølgingen av forvaltningen av Statens pensjonsfond korrekte, og hva vil i tilfelle statsråden gjøre for å sikre at fondets eier får tilgang til den informasjon som etter departementets mening er nødvendig for å utføre sin kontrolloppgave?

Begrunnelse

Ifølge DN hevdes det fra kilder at Norges Bank ikke har villet gi Finansdepartementet den informasjon som man har etterspurt i forbindelse med kontrollen av forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland (SPU), med henvisning til Sentralbankloven.

Norges Bank har gjennom flere år forvaltet SPU på en måte som har høstet bred anerkjennelse. Forvaltningsmodellen for fondet benyttes internasjonalt som et eksempel til etterfølgelse for andre land med stor petroleumsformue. Skal denne modellen bestå - også i fremtiden - er det en forutsetning at også kontrollapparatet, både internt i Norges Bank, og i Finansdepartementet som fondets eier, er av høyeste internasjonale standard. Det er nødvendig for å sikre legitimitet til en modell hvor forvalteren gis utstrakt forretningsmessig frihet til å velge markeder og finansielle instrumenter som benyttes. En effektiv ekstern kontroll fra eiers side forutsetter at den informasjon som eier mener er nødvendig for å kunne gjennomføre kontrollen, blir gitt fra forvalter til eier. Det er EIER, ikke forvalter, som må avgjøre hvilken informasjon som er nødvendig å motta. Selve valget av organisering av forvaltningen kan ikke hindre et slikt grunnleggende prinsipp.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regel- og avtaleverket for forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland slår klart fast at Norges Bank plikter å gi Finansdepartementet de opplysninger departementet ber om, jf. punkt 2.1 i Forvaltningsavtalen mellom Finansdepartementet og Norges Bank. (Bestemmelser om forvaltningen av Statens pensjonsfond er gjengitt i Vedlegg 8 i den nylig framlagte St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007.)

Finansdepartementet har mottatt de opplysninger en har bedt om fra Norges Bank i forbindelse med departementets arbeid for å følge opp bankens forvaltning av Statens pensjonsfond – Utland. Slike opplysninger setter departementet i stand til å gjennomføre den type analyser av Norges Banks forvaltning som er presentert i avsnitt 2.2.3 i St.meld. nr. 16 (2007-2008).

Jeg slutter meg til representantens syn om viktigheten av en effektiv ekstern kontroll fra eiers side, herunder tilgang til den informasjon eier mener er nødvendig, som ledd i det viktige arbeidet med å videreføre tilliten til forvaltningsmodellen.