Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:877 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 15.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): I DN 3. april opplyser departementets kommunikasjonssjef at det i forbindelse med engasjement av Eli Arnstad som konsulent ikke ble innhentet tilbud fra andre leverandører.
Mener statsråden at dette er i overensstemmelse med de generelle krav til konkurranse og likestilling som følger av lovens bestemmelser?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: For ordens skyld gjøres oppmerksom på at alle forhold som er omtalt i dette svar, vil bli ytterligere utdypet i svar om samme sak til Kontroll- og konstitusjonskomiteen – ref. brev fra Komitéen av 8.4.08.

Olje- og energidepartementet har fra tid til annen behov for leie inn ekstern kompetanse i form av konsulentbistand. Det legges da vekt på at ekstern konsulentbistand skal være av tidsbegrenset karakter og at det skal benyttes når det er nødvendig å supplere egen kompetanse eller saksbehandlingskapasitet.

Konsulentavtalen mellom Eli Arnstad og Olje- og energidepartementet er en offentlig anskaffelse, jf. lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser.

Anskaffelsen er en rammeavtale hvor leverandøren skal bistå i enkeltoppgaver knyttet til energiomlegging. De konkrete oppgavene defineres løpende av departementet. Leveransene er hovedsaklig av strategisk karakter og omfatter rådgivning og bistand ved presentasjon av ulike deler av energiomleggingspolitikken. Fram til nå har oppgavene vært knyttet til departementets bioenergistrategi og gjennomføring av bygningsdirektivet.

Oppdraget begynte 1.1.2008 og skal være avsluttet 1.1.2009. Det er satt en 15 dagers gjensidig oppsigelsestid i kontrakten Det er satt en timepris på 1000 kroner pr time eks mva og det faktureres etter faktisk medgått tid. Timeprisen skal dekke blant annet Arnstads utgifter til kontorhold og 16 reiser til Oslo i løpet av året. Kontraktsverdien er begrenset oppad til 450 000 kroner eks mva. For første kvartal er det fakturert et beløp på 58 000 kroner eks mva.

Departementets foreløpige vurdering av anskaffelsen har avdekket at forskrift om offentlige anskaffelser ikke er fulgt på følgende punkter:

- Anbudsprotokoll er ikke ført, jf. forskriften § 3-2 annet ledd

- Vurderingene i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget er ikke skriftlig nedtegnet, jf. forskriften § 3-1, 7. ledd

- Det er ikke innhentet HMS-egenerklæring fra Eli Arnstad, jf. forskriften § 3-4

- Det er ikke innhentet skatteattest fra Eli Arnstad, jf. forskriften § 3-3

Det er nå i ettertid innhentet HMS-egenerklæring og skatteattest, og det er ført protokoll for anskaffelsen.

Departementet har bedt departementenes innkjøpstjeneste (Depkjøp) foreta en gjennomgang av Olje- og energidepartementets løpende konsulentavtaler over 100 000 kroner eks mva, blant annet for å avklare om innkjøpet er gjennomført i henhold til anskaffelsesregelverket og om eventuelle avvik får betydning for avtalenes gyldighet. Avtalen med Arnstad er en av anskaffelsene som skal gjennomgås. Basert på Depkjøps gjennomgang vil departementet deretter få en ekstern uavhengig juridisk vurdering av konsulentavtalene. Depkjøps gjennomgang skal blant annet avklare om de generelle krav til konkurranse og likebehandling er fulgt. Jeg avventer derfor Depkjøps vurdering og den eksterne uavhengige juridiske vurderingen.