Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:884 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Innkrevning av årsavgift for motorkjøretøy er en årlig foreteelse som krever store administrative ressurser.
Kan statsråden redegjøre for hvordan dette er organisert, og oppgi hva det årlig koster å administrere innkrevningen av denne avgiften?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Årsavgiften skrives ut for alle avgiftspliktige kjøretøy, som er registrert pr 1. januar i avgiftsåret. For kjøretøy som registreres i løpet av året, utskrives avgiften etterskuddsvis. Det er den registrerte eier av kjøretøyet som er ansvarlig for avgiften.

IT- driften og informasjonsplanene i tilknytning til årsavgiften blir utført av Toll- og avgiftsdirektoratet. Direktoratet deltar videre i arbeidet med forberedelser og oppfølging av innkrevingen. Administreringen av årsavgiften, herunder utskriving og utsendelse av alle krav, er sentralisert til Tollregion Oslo og Akershus. Alle tollregionene bistår i arbeidet med avskilting og informasjon til publikum. Tvangsinnfordringen av gjenstående krav foretas av Statens Innkrevingssentral

Utskriving og utsendelse av krav om årsavgift foregår i slutten av februar. Ved nyregistreringer skjer utskrivingen i bolker i løpet av året. Det blir totalt sendt ut ca 3,5 millioner krav pr år. Purring og varsel om avskilting skjer i siste del av april og vedtak om avskilting eventuelt varsel om utlegg gjennomføres tidlig i juni. Arbeidet med avskiltingen foregår hele året, men det er størst aktivitet i tiden rundt utsendelses av vedtakene og i forbindelse med siste frist for påsetting av kontrollmerker (oblater) 14. august. Gjenstående krav blir oversendt til Statens innkrevingssentral 15. september.

Kostnadene med innkreving av årsavgiften utgjør om lag 45 mill kroner i året. I denne beregningen ligger Toll- og avgiftsdirektoratets kostnader i tillegg til kostnadene i tollregionene og i Statens Innkrevingssentral. Betydelige deler av beløpet gjelder kostnader til personell og utsendelse av krav.

I 2007 ble det til orientering innkrevd ca 8,2 mrd. kroner i årsavgift.