Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:901 (2007-2008)
Innlevert: 07.04.2008
Sendt: 08.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mener justisministerEN at en responstid på et par timer er akseptabelt, og hvilke tiltak vil justisministeren gjøre for at dette rettes opp?

Begrunnelse

Lørdag 5. april skjedde en knivstikkingsepisode i Sandnes. Politiet rykket ikke ut til åstedet for knivstikkingen før det var gått et par timer. Det er en kjent sak at Rogaland Politidistrikt får for lite penger i forhold til det de har krav på. Denne hendelsen viser klart konsekvensene av ressursmangel. Stasjonsjef ved Sandnes politistasjon vil heller ikke opplyse noe om hvor mange patruljer som er ute i Sandnes en lørdagskveld, men en responstid på et par timer er ikke akseptabelt i forhold til befolkningen i Sandnes.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg arbeider for å sikre et politi med en tenestestruktur, et vaktsamarbeid og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og beredskap. Denne regjeringen har økt politiets budsjetter med en halv milliard kroner i perioden 2006 - 2008. Antallet elever ved Politihøgskolen ble økt til 432 studenter i 2007. Det økte opptaket er videreført i 2008-budsjettet. Dette gjør vi både fordi vi forventer en stor avgang i årene fremover, men også fordi regjeringen vil styrke politiet slik at politireformens intensjoner oppfylles.

Politidirektoratet har fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til 2015. Utredningen vil også inneholde en gjennomgang av spørsmålet om differensiert responstid, jf. Innst S. nr. 145 (2005 - 2006). Rapporten vil forligge i første halvår 2008.

For å videreutvikle det lokale samarbeidet har Regjeringen tatt initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politidistriktene og kommunene i form av poHtiråd, Formålet med politirådet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og iverksette lokale tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Spørsmålet knyttet til forholdet i Sandnes den 5. april er forelagt Politidirektoratet som har innhentet opplysninger fra politidistriktet.

Rogaland politidistrikt opplyser at det lørdag 5, april kl. 19.40 kom inn melding til operasjonssentralen om at en person i Sandnes hadde fått et kutt i armen, sannsynligvis forårsaket av kniv. Operasjonsleder oppfattet at gjerningsmannen/mennene hadde forlatt åstedet.

På dette tidspunktet var alle politipatruljene i distriktet opptatt, og telefonen ble viderekoblet til AMK som besluttet å sende ambulansepersonell til stedet. Etter å ha vurdert den skadde, meddelte AMK at vedkommende ville bli brakt til legevakten for å sy, og deretter sendt hjem. Så snart det var en politipatrulje ledig ble denne sendt til legevakten for å få forklaring fra fornærmede. Patruljen ble sendt etter ca 50 minutter.

Rogaland politidistrikt opplyser at de opprettholder best mulig beredskap innenfor tildelte ressurser. Dessverre kan det likevel fra tid til annen inntreffe uheldige episoder der ventetiden blir for lang. Dette gjelder spesielt i helgene med mange oppdrag, Politidistriktet understreker likevel at fare for liv og helse blir prioritert, og at andre og mindre alvorlige oppdrag blir avbrutt for å ta seg av slike tilfeller. Den aktuelle saken i Sandnes ble imidlertid ikke vurdert til å være så alvorlig at de øvrige operative oppdragene kunne avbrytes.

Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene. Fordelingen skjer etter faste kriterier med utgangspunkt i det enkelte politidistrikts utfordringer og oppgaver. Rogaland politidistrikt har et budsjett som sikrer forsvarlig drift. Jeg viser her til mitt svar på ditt tidligere spørsmål nr. 655.

Jeg har merket meg at politiet i Rogaland har besluttet å ikke opplyse hvor mange patruljer som er ute en lørdagskveld. Dette er valgt av polititaktiske grunner og i medhold av politiloven § 24,2. ledd. Jeg finner ikke grunnlag for å overprøve beslutningen på dette punkt.

Jeg har tillit til at politimesteren i Rogaland og de ansatte i politidistriktet kan gi befolkningen en god og effektiv polititjeneste for de ca 360 mill kr. de har fått tildelt for 2008.