Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:908 (2007-2008)
Innlevert: 08.04.2008
Sendt: 09.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan vil statsråden vektlegge hensynet til miljø- og fiskeriinteressene ved den forestående tildelingen av leteareal gjennom forhåndsdefinerte områder for 2008?

Begrunnelse

Tildelingsordningen for leteareal gjennom forhåndsdefinerte områder (TFO) var en ordning som ble innført i forbindelse med Oljemeldingen, St.meld. nr. 38 (2001-2002). Ordningen skulle benyttes i modne områder, hvor man kunne tillate en forenklet tildelingsprosess.
Statsråden har ved tidligere anledninger sagt at hun ønsker en full gjennomgang av tildelingsordningen med bakgrunn i den økende interessekonflikten mellom petroleumsnæringen og miljø- og fiskeriinteressene. Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning har kommet med sine høringsuttalelser til Olje- og energidepartementets forslag til utvidelse av forhåndsdefinerte områder for 2008. De advarte mot utvidelse i 31 av i alt 34 foreslåtte oljeblokker fordi de mente at havområdene var for sårbare.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Tildeling i forhåndsdefinerte områder”, TFO, er en ordning som skal stimulere til økt letevirksomhet for å utnytte små funn i modne områder på kontinentalsokkelen. Mye av letearealet som tildeles gjennom TFO-ordningen gjelder områder der det allerede har vært gitt utvinningstillatelser. Dette er areal som tidligere er tilbakelevert til staten uten at alle mulighetene er uttømt, men der andre aktører kan se nye muligheter.

Jeg understreker derfor at TFO karakteriseres ved at man tildeler rettigheter i områder der det tidligere har vært petroleumsaktivitet. Samtidig er det også i TFO-ordningen viktig å legge vekt på hensynet til fiskeri- og miljøinteressene. Før eventuelle utvidelser av TFO-området innhentes det derfor fiskeri- og miljøfaglige vurderinger på samme måte som under de ordinære konsesjonsrundene. Jeg legger stor vekt på fiskeri- og miljøinteressene, ikke minst for å sikre og vedlikeholde vår lange tradisjon med sameksistens. Jeg har også styrket departementets kontaktflate med fiskeriorganisasjonene både generelt og i enkelttema som tildeling, seismikkinnsamling og relevant regelverk. Dette er et uttrykk for hvilken betydning jeg tillegger fiskeriene.

Fiskeri- og miljøfaglige vurderinger vil således utgjøre en viktig del av beslutnings-grunnlaget når jeg etter en helhetsvurdering skal avgjøre hvilke områder som vil bli inkludert i utlysningen av TFO 2008. Min målsetning er å kunngjøre utlysning av TFO 2008 om kort tid.