Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:910 (2007-2008)
Innlevert: 08.04.2008
Sendt: 09.04.2008
Besvart: 14.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke konkrete tiltak, både bilaterale og gjennom aktuelle multilaterale fora, vil utenriksministeren iverksette for å bidra til at dødsstraff mot barn under 18 år fjernes i den nylig ikrafttrådte arabiske menneskerettighetskonvensjonen?

Begrunnelse

Spørsmålet gjelder spesielt i forhold til arabiske land (og palestinske myndigheter) som norske myndigheter fører egne bilaterale dialoger med, og i forhold til FN som skal sikre at medlemsland ikke vedtar lover og regler som er i motstrid med grunnleggende menneskerettigheter.
Det er i utgangspunktet positivt at de arabiske statene har etablert en egen regional menneskerettighetskonvensjon. Dette kan bidra til å sette fokus på menneskerettigheter i den arabiske verden, og det kan styrke etterlevelsen av dem. Menneskerettighetskonvensjonen er nylig trådt i kraft i de palestinske områdene og de seks statene som har ratifisert den; herunder De forente arabiske emirater, Jordan, Bahrain, Algerie, Syria og Libya.
Det er imidlertid foruroligende at konvensjonen tillater dødsstraff mot barn under 18 år. Dette er i strid med FNs Barnekonvensjon hvor retten til liv er et av de mest grunnleggende prinsippene. Alle arabiske stater har ratifisert FNs Barnekonvensjon uten forbehold. Dette betyr at konvensjonens artikkel 37, som forbyr idømmelse av dødsstraff for mindreårige, skal respekteres og kommer foran alle regionale menneskerettighetskonvensjoner. Dette er et folkerettslig prinsipp som er fastslått i Wien-konvensjonen fra 1969.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er et positivt trekk at det vedtas regionale regelverk på menneske-rettighetsområdet som kan supplere og styrke det multilaterale traktatverket som eksisterer. Men det er beklagelig om slike regionale traktater innskrenker eller står i strid med de vedtatte internasjonale normene.

Fra norsk side er vi mot alle former for dødsstraff fordi dødsstraff strider mot prinsippet om livets ukrenkelighet, noe som er grunnleggende for vår rettsoppfatning. Avskaffelse av dødsstraff bidrar til å øke menneskeverdet og styrke respekten for de øvrige menneskerettighetene.

Det er et klart brudd på FN-konvensjonen om barns rettigheter dersom personer under 18 år, eller som var under 18 år da forbrytelsen ble begått, dømmes til døden. Dette har Norge gjentatte ganger gjort klart overfor land som har tatt i bruk dødsstraff overfor disse barna, blant annet overfor Iran. Norge har også markert dette standpunktet klart i internasjonale organer som FN. Norge bidro aktivt i arbeidet med å få vedtatt en resolusjon mot dødsstraff under siste års generalforsamling i FN.

Språkbruken i artikkel 7 i det arabiske menneskerettighetscharteret er klart uheldig, men artikkel 43 fastslår at internasjonale konvensjoner som de enkelte land er bundet av, som for eksempel FNs Barnekonvensjon, skal ha forrang foran charterets bestemmelser. Barnekonvensjonens bestemmelser i dets artikkel 37 går derfor foran charterets artikkel 7.

Flere land i den arabiske verden har allerede de facto sluttet å gjøre bruk av dødsstraff. Andre land har i sin lovgivning forbud mot å dømme barn til døden.

Fra norsk side vil vi fortsette et sterkt engasjement mot bruken av dødsstraff, både bilateralt overfor de land som fortsatt gjør bruk av denne straffemetoden og internasjonalt i multilaterale sammenhenger som for eksempel i FN. Saker som gjelder dødsdommer mot unge under 18 år vil fortsatt bli spesielt prioritert.