Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:934 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 17.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Når vil statsråden at Molde sykehus og barneavdelingen ved Ålesund sykehus skal stå ferdig?

Begrunnelse

Tre ganger er arbeidet med nytt sykehus i Molde blitt stanset eller utsatt.
Til stor frustrasjon har det skjedd igjen. I Stortingets muntlige spørretime sa statsråden at det skulle planlegges, men sa ingen ting om fremdrift. Det gjaldt også utbyggingen av barneavdelingen ved Ålesund sykehus.
Så sent som i fjor høst fløy statsminister Jens Stolteneberg i helikopter med valgkampappeller og lovet at tempoplanen for nytt sykehus i Molde og ny barneavdeling ved Ålesund sykehus skulle holdes. Det forventes at når landets fremste politiker gir slike løfter, så har det et innhold og en realisme i seg.
Det innebærer at planleggingen av Molde sykehus og investering i barneavdeling ved Ålesund sykehus ikke kan skyves ut i ubestemt tid.
Derfor avkreves nå et konkret svar om fremdriften på disse prosjektene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: For å sikre denne Regjeringa sine intensjoner om å sikre nødvendige fornyelser av bygg og utstyr, ble helseforetakenes basisrammer for 2008 økt med 3,9 mrd. kroner, hvorav 1,67 mrd. kroner skulle sikre nødvendig fornyelse av bygninger og utstyr. Helse Midt-Norge RHFs andel av midler til fornyelse av bygg og utstyr utgjør 229 mill. kroner. En slik årlige rammeøkning innebærer at Helse Midt-Norge over tid kan forsvare økte investeringer på 6 mrd. kroner. Helse Midt-Norge har også fått 730 mill. kroner i lån til investeringsformål i 2008. Dette utgjør 45 pst. av den samlede lånerammen til helseforetakene.

De regionale helseforetakene har igjen et ansvar innenfor regionens samlede rammer å legge til rette for et best mulig helsetilbud i sin region. Utbygginger er en viktig del av helsetilbudet, og helseforetaksmodellen tilsier at de regionale helseforetakene – i dette tilfelle Helse Midt-Norge RHF – har ansvaret for å prioritere og vurdere de ulike investeringsprosjektene i regionen, og at prosjektene planlegges både framdrifts- og kostnadsmessig innenfor regionens samlede ressursrammer. Beslutningskompetansen til å igangsette enkeltprosjekter tilligger også styret i det regionale helseforetaket.

Nye St. Olavs Hospital er nå i ferd med å reise seg på Øya. Styret i Helse Midt-Norge har prioritert Molde og Ålesund etter dette prosjektet. I tillegg gjennomfører regionen flere investeringsprosjekter ifm. opptrappingsplanen for psykiatri, og det skal bygges ny sikkerhetsavdeling på Østmarka. Det er ikke planleggingsstopp i regionen, men alle utbygginger kan ikke skje parallelt eller innenfor en svært kort tidshorisont.

Helse Midt-Norge er nå i en prosess med å utarbeide budsjett for perioden 2009 – 2014 for hele helseregionen. Dette langtidsbudsjettet vil vise hvilke muligheter de samlede ressursrammer gir for håndtering av igangsatte og planlagte investeringsprosjekter. Styret i Helse Midt-Norge skal behandle denne saken i mai måned.