Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:938 (2007-2008)
Innlevert: 11.04.2008
Sendt: 14.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I klimaforliket forplikter Regjeringen seg til å bruke 15 milliarder kroner over 5 år på vern av tropisk skog. Det er svært viktig å stanse avskogingen, som står for 20 pst. av verdens samlede CO2-utslipp. Problemet er akutt, og en kraftig reduksjon i avskogingen av regnskog vil ha store positive konsekvenser nå.
Hvilke prosjekt ønsker statsråden å støtte i år og neste år slik at Norge og Regjeringen tar det ansvaret klimaforliket gir oss?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Et sentralt element i klimaforliket er at partene er enige om at Norge skal være beredt til å trappe opp innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag 3 milliarder kroner årlig, og være en aktiv aktør for å sikre internasjonal oppslutning om tiltak mot avskoging i utviklingsland.

Det er videre en forutsetning at det etableres tilfredsstillende mekanismer som kan sertifisere og håndtere store overføringer til skogtiltak på en betryggende måte. I en startfase vil det derfor være nødvendig å bruke ressurser på å utvikle bl.a. regelverk, overvåkings- og kontrollordninger bl.a. gjennom demonstrasjons- og pilotprosjekter. Partene er enige om at Norge signaliserer vilje til å bidra til pilotprosjekter for å utvikle slike systemer allerede fra 2008.

Det er viktig for meg å understreke at dette arbeidet vil være meget krevende og ha et langsiktig perspektiv. Det er også viktig at klima- og skogprosjektet blir utformet på en slik måte at erfaringer og resultater fra prosjektene vil kunne nyttiggjøres i forhandlingene om utforming av en ny, global klimaavtale der utslipp fra avskoging i utviklingsland inngår.

Regjeringens satsing på dette området vil utgjøre et viktig klimapolitisk tiltak fra norsk side i årene fremover. Arbeidet vil skje i et nært samarbeide med aktuelle land og internasjonale organisasjoner, hvor bl.a. samarbeidet med relevante FN-organisasjoner vil stå sentralt.

Det foretas for tiden sonderinger mot aktuelle samarbeidsland i flere deler av verden, samt relevante internasjonale organisasjoner. Det er nylig gjennomført bilaterale samtaler i Brasil med blant andre miljøvernministeren og statssekretær i det brasilianske Miljøverndepartementet om et nærmere samarbeid for å redusere utslippene fra avskoging i Amazonas. Møter med store skogland i Afrika som DR Kongo og Tanzania, og sentrale asiatiske land som Indonesia og Papua Ny Guinea, planlegges i nær fremtid.

Arbeidet med å følge opp det norske Bali-initiativet har således høy prioritet i regjeringen, og innenfor rammen av klimaforliket arbeider vi for å kunne gi konkrete signaler om vilje til å bidra til ulike typer prosjekter i god tid før utløpet v inneværende år.