Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:939 (2007-2008)
Innlevert: 11.04.2008
Sendt: 14.04.2008
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 22.04.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I frivillighetsmeldingen, St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, varsles det oppfølging av Folkehelseprosjektet fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Hvordan er friluftslivsorganisasjonene involvert i dette oppfølgingsarbeidet?

Begrunnelse

I Frivillighetsmeldingen heter det: "Regjeringen vil ta initiativ overfor NIF og andre frivillige organisasjoner til et folkehelseprosjekt. Hensikten er å få flere folk til å bevege seg mer."
Dersom slike prosjekter skal få effekt og nå ut til inaktive grupper, kreves det god planlegging. Det er ofte særlig ressurskrevende å nå inaktive med aktivitetstilbud, slik at det må forutsettes økonomisk styrking av folkehelsearbeidet via de frivillige organisasjonene om Folkehelseprosjektet skal lykkes. På den bakgrunn er det interessant å bli orientert om fremdriften i arbeidet.
Friluftsliv har en rekke fortrinn i folkehelsesammenheng fordi det er lavterskel aktivitet som kan utøves av alle med små krav til utstyr og som krever relativt lite midler til tilrettelegging. I tillegg til fysisk aktivitet innebærer friluftsliv naturopplevelser, trivsel og mulighet for gode sosiale relasjoner.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringens primære satsing for å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen er forankret i Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009: Sammen for fysisk aktivitet. Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for handlingsplanen som omfatter virkemidler og tiltak på åtte departements ansvarsområder.

Regjeringen ønsker med St.meld. nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle å utvikle forholdet mellom frivillig sektor og staten. Det enkelte departement har sektoransvar for frivillighet på sitt område, mens Kultur- og kirkedepartementet samordner saker av overordnet og tverrgående karakter. Det framgår av meldingen at regjeringen vil ta initiativ ovenfor Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og andre frivillige organisasjoner til et folkehelseprosjekt – ”Folk i bevegelse”. Hensikten er som nevnt å få en større del av befolkningen til å bli mer fysisk aktive.

Frivillige organisasjoner er sammen med offentlige myndigheter sentrale bidragsytere i arbeidet for en bedre folkehelse. NIF er Norges største frivillige organisasjon og aktiviserer store deler av landets befolkning gjennom den organiserte idretten. Gjennom spillemidler til idrettsformål bidrar Kultur- og kirkedepartementet til at den frivillige lokale idretten består og videreutvikles. NIF vil være departementets viktigste partner i folkehelsearbeidet. Dette arbeidet er i oppstartsfasen. Grunnlaget for tiltakene er under utarbeidelse og departementet er i dialog med aktuelle samarbeidspartnere. I tråd med dette vil regjeringen styrke folkehelsearbeidet ved hovedfordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål i 2008.

Friluftsorganisasjonene ved Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) mottar tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet til aktivitetstiltak. I perioden 2002-2007 har tilskuddet til friluftsorganisasjonene økt fra 1,9 til 5,4 mill. kroner. Videre er støtten til anlegg for friluftsliv i fjellet økt de siste årene fra 8,5 mill. kroner i 2006 til 11 mill. kroner foreslått i 2008. Departementet er i dialog med friluftsorganisasjonene om hvordan disse tiltakene kan utvikles videre for å gi flere anledning til fysisk aktivitet og bedret helse.