Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:940 (2007-2008)
Innlevert: 11.04.2008
Sendt: 14.04.2008
Besvart: 18.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 som Regjeringen presenterte høsten 2007, står det at det skal etableres et eget forskningsprogram for habilitering og rehabilitering i Norges forskningsråd. Når et slikt arbeid er en forutsetning for å realisere Regjeringens rehabiliteringspolitikk, er det nødvendig med rask etablering av et slikt forskningsprogram.
Når vil forskningsprogrammet for habilitering og rehabilitering i Norges forskningsråd startes opp?

Begrunnelse

Regjeringen erkjenner i strategiplanen for habilitering og rehabilitering at rehabilitering ikke har den posisjon og prestisje i helse- og omsorgstjenesten som de overordnede helse- og velferdspolitiske målene tilsier. Regjeringen erkjenner videre at det ikke foreligger nok kunnskap om rehabilitering, og at det derfor er nødvendig å satse på forskning for å realisere Regjeringens rehabiliteringspolitikk.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Gjennom arbeidet med Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering, som ble lagt fram sammen med St.prp. nr. 1 (2007-2008) og behandlet i Stortinget 10. desember 2007 med tilslutning, har vi sett at det er stort behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget for habilitering og rehabilitering både gjennom forskning, fagutvikling og nettverksbygging. Både universiteter og høyskoler, og kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er viktige bidragsytere til forskning og fagutvikling på habilitering og rehabilitering.

Det er et særskilt behov for å styrke den tverrfaglige og sektorovergripende forskningen innenfor rehabiliterings- og habiliteringsområdet. Helse- og omsorgsdepartementet bevilger i år over 208 millioner kroner til medisinsk og helsefaglig forskning gjennom Norges Forskningsråd. Gjennom bevilgninger til Norges Forskningsråd kan departementet ivareta behov både for strategiske forskningssatsinger innenfor utvalgte fagområder og behovet for å sikre tverrsektoriell forskning. Norges forskningsråd tildeler forskningsmidler basert på konkurranse som vektlegger forskningens kvalitet og relevans, og midler kan i prinsippet tildeles både offentlige og private institusjoner.

For ytterligere å styrke den tverrsektorielle forskningen, er et av tiltakene i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering å etablere et eget forskningsprogram for habilitering og rehabilitering i Norges Forskningsråd.

Som et nødvendig forberedende tiltak ser Helse- og omsorgsdepartementet at det vil være behov for en oversikt over forskning innenfor habilitering og rehabilitering i Norge. I brev av 2. april i år ber derfor departementet Norges Forskningsråd om å utarbeide en kunnskapsstatus over forskning som er gjort på området habilitering og rehabilitering de siste fem årene. Dette gjelder både forskning som er finansiert gjennom forskningsrådets programmer, og så langt det er mulig, forskning som er finansiert av andre aktører (universiteter og høyskoler, helseforetak, private ideelle institusjoner, pasientforeninger mv). Videre understrekes det i brevet at det er viktig at oversikten gir et tydelig bilde av den tverrfaglige og tverrsektorielle forskningen i habilitering og rehabilitering, der den brede forståelsen av hva som ligger i habilitering og rehabilitering kommer tydelig fram, i tillegg til den diagnosespesifikke forskningen.

Forskning på habilitering og rehabilitering i Norges Forskningsråd vil knyttes opp mot de årlige bevilgningene til forskningsrådet.