Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:946 (2007-2008)
Innlevert: 14.04.2008
Sendt: 14.04.2008
Besvart: 16.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Følger det av Regjeringens forslag i St.meld. nr. 16 (2007-2008) at referanseporteføljen for aksjeinvesteringene til Statens Pensjonsfond -utland vil bli utvidet til å gjelde samtlige aksjemarkeder som inngår i FTSE Global All-cap (unntatt Norge), enten disse er kategorisert som "developed", "advanced emerging" eller "secondary emerging"?

Begrunnelse

Både strategirådet og Norges Bank har gitt råd til Regjeringen om at alle markeder som inngår i FTSE Global All-cap bør inngå i den referanseporteføljen som Finansdepartementet fastsetter som sammenligningsgrunnlag for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland.
I St.meld. nr. 16 (2007-2008) omtales nye framvoksende aksjemarkeder. Av de 19 aksjemarkedene (utenom Norge) som p.t. ikke inngår i fondets referanseindeks, men som inngår i FTSE Global All-cap, er 18 kategorisert som enten "advanced" eller "secondary emerging", altså framvoksende aksjemarked. Ett marked - Israel - vil fra sommeren 2008 kategoriseres som utviklet aksjemarked iht FTSE sin metodikk.
Omtalen i stortingsmeldingen og i departementets pressemeldinger gjelder som nevnt framvoksende aksjemarkeder. Det fremkommer ikke eksplisitt hverken i stortingsmeldingen eller i pressemeldingene hvorvidt departementet vil følge anbefalingene fra Norges Bank og strategirådet fullt ut, eller fravike disse anbefalingene når det gjelder det ene markedet som nå flyttes av FTSE fra "secondary emerging" til "developed". I kapittel 3.6.13 oppsummeres de faglige rådene og Finansdepartementets konklusjon slik:
"Norges Bak og Strategirådet anbefaler at referanseporteføljen for aksjer i Statens pensjonsfond - Utland utvides til å omfatte alle de land som til enhver tid er klassifisert som enten "Developed", "Advanced emerging" eller "Secondary Emerging" innenfor FTSE-universet.
Med bakgrunn i disse vurderingene finner Finansdepartementet det mest hensiktsmessig å inkludere samtlige av de avanserte og sekundære framvoksende aksjemarkedene, slik de til enhver tid er definert av FTSE, i fondets referanseportefølje. Dette gir objektivitet, konsistens og forutberegnelighet og er i tråd med anbefalingene fra både Norges Bank og Strategirådet."
Slik dette er presentert, kan det synes som om departementet vil følge den objektive, konsistente og forutberegnelige måten å definere universet for referanseporteføljen som Norges Bank og Strategirådet har anbefalt når det gjelder framvoksende aksjemarkeder, men ikke når det gjelder utviklede aksjemarkeder.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle utviklede markeder inngår i dag i fondets referanseportefølje for aksjer, og det framgår av Norges Banks og Strategirådets tilrådninger, og av de analyser som er presentert i St.meld. nr. 16 (2007-2008) avsnitt 3.6.5 og 3.6.6, at alle de alternative referanseporteføljer som har vært vurdert, inkluderer alle markeder som er klassifisert som utviklet (”developed”) fra indeksleverandøren FTSE.

Det er altså riktig at departementet, i tråd med tilrådningene fra Norges Bank og Strategirådet, legger opp til at alle aksjemarkeder som inngår i FTSE Global All Cap, skal inkluderes i fondets referanseportefølje for aksjer, enten disse er kategorisert som ”developed”, ”advanced emerging” eller ”secondary emerging”.

Dette er også poengtert i kapittel 1 s. 24, der departementet skriver at landuniverset i referanseporteføljen for aksjer i Statens pensjonsfond – Utland fastsettes som de samme landene som inngår i FTSE’s indeksunivers.