Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:958 (2007-2008)
Innlevert: 17.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har ikke klart å dimensjonere myndighetsorganene i forhold til den satsingen man har lovet på fornybar energi. Ventetiden hos NVE for konsesjonsbehandling av kraftprosjekt er dermed svært lang. En løsning kan være å delegere mer av saksbehandlingen vedrørende småkraftverkkonsesjoner til lokale myndigheter, noe Regjeringen tidvis har antydet den vil gjøre. Dette kan frigjøre verdifull arbeidskraft hos NVE.
Vil Regjeringen gjøre en tilsvarende vurdering for små vindkraftprosjekter?

Begrunnelse

Småkraftverk (vannkraftprosjekt opp til 10 MW) har ofte relativt små inngrep, og vurderes av mange som enklere saker enn store vannkraftprosjekt. Derfor har mange også tatt til orde for at i alle fall deler av saksbehandlingen for slike småkraftprosjekt kan settes ut til lokale planmyndigheter, spesialister, konsulenter eller lignende.
Flere titalls vindkraftprosjekter består av kun få vindmøller, med samlet installert effekt på 5-15 MW. Inngrepsmessig vurderes mange av disse prosjektene å være av tilsvarende karakter som nevnte småkraftprosjekt. Det er prosjekt hvor man lettere kan få en helhetlig oversikt over konsekvenser for det biologiske mangfold etc, og som man derfor relativt enkelt ville kunne overføre saksbehandlingen til lokale myndigheter, og i stedet gjøre NVE til et klageorgan. På den måten kunne NVE frigjøre arbeidskraft, og enkelte vindkraftprosjekt kunne raskere blitt realisert eller avslått, slik at prosjekteierne slipper å bruke mange år til å vente på svar.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Styrking og effektivisering av NVEs konsesjonsbehandling har ført til at effektiv behandlingstid per sak er redusert de siste årene, og antallet ferdigbehandlede søknader per år er stigende. Den store veksten i innkomne saker har likevel ført til økt etterslep, noe som medfører problemer både for utbyggere og andre samfunnsinteresser.

Det vil likevel ikke være realistisk eller forsvarlig å behandle alle saker fortløpende i samme takt som de kommer inn når mengden saker har økt så kraftig som nå. Vi må finne en god saksbehandlingstakt som gir rom for en forsvarlig behandling og vurdering hos alle berørte. NVEs kapasitet på konsesjonsbehandling av energitiltak ble styrket i 2007, og styrkes ytterligere i 2008. Behovet for ressurser vurderes fortløpende. NVE har allerede gjort mye for å effektivisere rutinene sine, dette arbeidet vil fortsette. OED vil i tiden fremover gå gjennom konsesjonssystemet for å sikre at gode prosjekter blir raskt og effektivt behandlet.

Kun et fåtall av søknadene om konsesjon til vindkraftanlegg som NVE har mottatt gjelder anlegg under 15 MW. Å flytte saksbehandlingen av disse søknadene bort fra NVE, ville ikke frigjøre noen vesentlig saksbehandlingskapasitet i NVE. Fordi ulempene ved små og større vindkraftanlegg i hovedsak er sammenfallende, ser jeg heller ikke grunnlag for å differensiere konsesjonsbehandlingen. Svært små anlegg med spenning under 1 kV som ikke transformeres opp for å tilknyttes distribusjonsnettet, er ikke konsesjonspliktige etter energiloven. Slike anlegg behandles normalt av kommunen som byggesak.