Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:962 (2007-2008)
Innlevert: 18.04.2008
Sendt: 18.04.2008
Besvart: 28.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hensikten med etablering av barnehus er at barnet skal ha ett sted å henvende seg for å møte et samlet hjelpeapparat. I Bergen åpnet Barnehuset 1. november 2007. Et halvt år etter åpningen er ennå ikke legeundersøkelsen på plass fordi Haukeland sykehus venter på en slags "instruks" fra Helse- og omsorgsdepartementet, før samarbeidet med Barnehuset formelt kan etableres.
Vil statsråden ta initiativ overfor helseministeren slik at Barnehuset snarest får avtale med lege og blir et komplett tilbud til barn i krise?

Begrunnelse

Under et besøk til Barnehuset Bergen denne uka kom det frem at en helt vesentlig del av tiltaket mangler, ved at legeundersøkelsen pr. i dag ennå ikke utføres i Barnehuset. Konkret betyr dette at barnet ikke får hele oppfølgingen i Barnehuset slik intensjonen er, men må oppsøke sykehus for legeundersøkelse. Grunnen til dette sies å være at det mangler en føring om samarbeidet med Barnehuset fra Helse- og omsorgsdepartementet til Haukeland sykehus.
Undersøkelsesrommet står klart til bruk, lønnsmidler er avsatt, men selve kontrakten med legen er altså ennå ikke på plass. Situasjonen er overraskende all den tid etableringen av barnehus har vært tema en rekke ganger i Stortinget, og der justisministeren har gitt inntrykk av at barnehusene i Bergen og Hamar er i god gjenge. Stortinget har ikke fått kunnskap om samarbeidsutfordringene med Helse- og omsorgsdepartementet og at legetilbudet i Barnehuset Bergen ikke er en etablert del av tilbudet som forutsatt. Siden barnehusene er organisert under Justisdepartementet, har jeg en forventning om at justisministeren engasjerer seg og bidrar til at legeproblemet kan løses så raskt som overhodet mulig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er opprettet barnehus i Bergen og på Hamar. Medisinske undersøkelser er en viktig del av tilbudet i barnehusene. Det tas sikte å etablere tre nye barnehus i løpet av inneværende år, slik at det blir et landsdekkende tilbud.

De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester til hele befolkningen i sin region. I noen tilfeller er det naturlig at disse helsetjenestene ytes utenfor sykehus, slik tilfellet vil være i barnehusene. Jeg har tatt representantens spørsmål opp med helse- og omsorgsministeren. Helse- og omsorgsdepartementet vil ta kontakt med de aktuelle regionale helseforetakene for å avklare på hvilken måte dette tilbudet er organisert med sikte på at barnehusene gir adekvat tilbud.