Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:964 (2007-2008)
Innlevert: 18.04.2008
Sendt: 18.04.2008
Besvart: 29.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens Havarikommisjon for transport har undersøkt tre veitrafikkulykker med dødelig utfall som skjede vinteren 2005-2006 og har på denne bakgrunn laget en temarapport om system for vinterdrift og vedlikehold av vei spesielt. Rapporten peker på forbedringspotensial når det gjelder sikkerhetskritiske elementer og gir konkret 5 sikkerhetstilrådninger.
Hvordan vil statsråden følge opp rapport/sikkerhetstilrådninger på bred basis innenfor veisektoren og gi stortinget informasjon om dette oppfølgningsarbeidet?

Begrunnelse

Jeg viser til rapportens sammendrag:
"Denne temaundersøkelsen går dypere inn i felles forhold som hadde betydning for at bilene fikk skrens på rett strekning, samt felles bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til reduserte sikkerhets-marginer. Med bakgrunn i at snøvær hadde ført til reduserte kjøreforhold på veistrekninger som driftes etter strategi bar vei, har SHT undersøkt systemet for vinterdrift og vedlikehold av vei spesielt.
Kvaliteten og innsatsnivået på vinterdriften er avgjørende for å opprettholde best mulige kjøreforhold og tilstrekkelige sikkerhetsmarginer vinterstid. Denne temaundersøkelsen har avdekket at Statens vegvesen mangler tilstrekkelig kvalitetssikring av vinterdriften i forhold til trafikksikkerhet. Temaundersøkelsen peker på forbedringspotensial innen følgende sikkerhetskritiske elementer når det gjelder vinterdrift og vedlikehold av veinettet (spesielt for høytrafikkerte og ulykkesutsatte veistrekninger):
1. Statens vegvesen bør fastsette vinterdriftsstandard basert på strekningsvise sikkerhetsanalyser.
2. Statens vegvesen bør etablere systemer for å sikkerhetsvurdere entreprenørenes driftsopplegg og planverk før kontraktsinngåelse for å sikre at funksjonskontraktens krav til
trafikksikkerhet vinterstid (vinterdriftsstandard) kan oppfylles.
3. Statens vegvesen bør forbedre systemene for å følge opp at entreprenørene overholder funksjonskontraktens krav til trafikksikkerhet vinterstid (vinterdriftsstandard).
4. Dersom ordinær drifting av vei (brøyting og salting) ikke klarer å opprettholde en sikkerhetsmessig akseptabel grense, bør Statens vegvesen vurdere alternative føreforhold.
De undersøkte vinterulykkene viser at ulike kjøretøy og trafikanter takler dårligere kjøreforhold svært ulikt, og at situasjoner oppstår hvor de som har minst sikkerhetsmarginer mister kontrollen. I alle tre ulykkene hadde de lette kjøretøyene ikke-optimal dekkutrustning i forhold til kjøreforholdene. Det er usikkert i hvilken grad trafikantene var bevisst den økte risikoen ved trafikksikkerhet gjennom økt informasjon til trafikantene i denne sammenheng, spesielt betydningen av dekkutrustning relatert til føreforhold.
SHT mener at antiskrenssystemer i kombinasjon med god dekkutrustning tilpasset føreforholdene vil øke sikkerhetsmarginene betraktelig på kjøretøysiden. Tilstedeværelse og kontroll ute i trafikken kan også styre trafikantenes atferd og fartsnivå.
Som følge av denne undersøkelsen har SHT gitt fem sikkerhetstilrådinger.
Statens Havarikommisjon for transport har gjort et viktig arbeid når undersøkelser omkring tre konkrete ulykker i veitrafikken med døden til følge er videreført i en temaundersøkelse om felles forhold som har betydning for kjøreforhold og trafikksikkerhet vinterstid.
Derfor er det også viktig at rapporten følges opp på bred basis innenfor veisektoren. Det er ikke minst viktig at Stortinget får informasjon om hvordan dette viktige arbeidet gjennomføres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens Havarikommisjon for Transport fikk 1. september 2005 utvidet sine ansvarsområder til også å omfatte trafikkulykker på veg. Den første undersøkelsesrapporten utkom i 2006, og siden da har kommisjonen avgitt elleve rapporter. Havarikommisjonens rapporter blir sendt til Samferdselsdepartementet, som igjen oversender disse til Statens vegvesen for oppfølging. Havarikommisjonen fremmer i hver rapport et visst antall sikkerhetstilrådninger. Vegvesenet gir regelmessig tilbakemelding til departementet om hvordan hver enkelt sikkerhetstilrådning i rapporter er blitt fulgt opp. Ved større temarapporter og i forbindelse med svært alvorlige ulykker, vil det være naturlig å orientere Stortinget om tilrådningene og oppfølgingen av disse.

Jeg vil derfor understreke at departementet både følger opp havarikommisjonens rapporter og tilrådninger samtidig som vi, etter hvert som vi får nye og nyttige erfaringer, forsøker å forbedre de offentlige undersøkelser og varsling av trafikkulykker m.v. Det er videre etablert gode rutiner for Statens vegvesens oppfølging av havarikommisjonens rapporter og tilrådninger, men også her søker departementet fortløpende etter mulige forbedringspunkter. Det viser seg ved utvidelser av bl.a. havarikommisjonens ansvarsområder at det vil gå noe tid før systemene og rutinene har funnet en hensiktsmessig form.

Når det gjelder oppfølgingen av den omtalte temarapporten om vinterdrift, kan jeg opplyse følgende:

Det har vært et betydelig fokus på funksjonskontraktene for drift og vedlikehold, herunder spesielt vinterdriften, den senere tiden. Dette er tatt opp i tildelingsbrevet til Statens vegvesen både for 2007 og 2008, og i egne brev. Jeg mottar jevnlig rapporter fra Statens vegvesen om hvordan dette følges opp. Det er mitt klare inntrykk at Statens vegvesen har grepet tak i problemstillingene på en god måte.

Statens vegvesen er i kontakt med Statens Havarikommisjon for Transport for å få nærmere presisering av forslagene i rapporten. Strekningsvise sikkerhetsanalyser kompliseres bl.a. ved at klimatiske forhold langs en strekning kan ha betydelige variasjoner. Dette er det søkt tatt hensyn til ved valg av strategi for vinterdriften. Standarden for drift og vedlikehold er under revisjon. I denne revisjonen vil behovet for nødvendig økt innsats på utsatte steder bli understreket.

Statens vegvesen har i forbindelse med årets runde med funksjonskontrakter stilt nye krav til kvaliteten på funksjonskontraktene. Dette er gjort gjennom å kreve bedre kvalitetssystemer og kvalitetsplaner som ligger til grunn for gjennomføringen. Statens vegvesen har i tillegg startet arbeidet med en gjennomgang av samtlige funksjonskontrakter for å sikre at entreprenørene har laget tilstrekkelig gode planer for gjennomføring av alle arbeidene som er bestilt gjennom kontraktene. Statens vegvesen foretar i nær kontakt med entreprenørene en gjennomgang av planene, og dersom det oppstår mangler i kontraktsutførelsen, skal begge parter samarbeide om å få til forbedringer. Dersom entreprenørene unnlater å samarbeide, vil det være aktuelt med økonomiske sanksjoner på et høyere nivå enn i tidligere praksis.

For å forsterke innsatsen på dette området vil Statens vegvesen vurdere å øke sine kontroller gjennom flere stikkprøver av det arbeidet som entreprenørene leverer, ikke minst om vinteren. Det vil også bli gjennomført en forbedret opplæring av vegvesenets ansatte slik at de kan gjennomføre oppfølging av kontraktene mer tilfredsstillende enn hva tilfelle har vært tidligere.

Når det gjelder trafikantinformasjon vedrørende reduserte føreforhold er jeg blitt informert om at Statens vegvesen planlegger en stor kampanje med fokus på holdninger til kjørefart og med særlig vekt på å velge riktig kjørefart etter vær og føreforhold. Kampanjen planlegges igangsatt i 2009.