Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:965 (2007-2008)
Innlevert: 18.04.2008
Sendt: 21.04.2008
Besvart: 28.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at det påbegynte pasienthotellet ved Radiumhospitalet ikke skal fullføres, og styret er innforstått med at dette vil innebære et økonomisk tap for Rikshospitalet HF. Det vises til prioritering av andre prosjekter.
Hvilke vurderinger ligger til grunn for denne avgjørelsen med hensyn til behov for overnattingskapasitet og pasientgrunnlag?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Sør-Øst RHF har etablerte kriterier for evaluering og prioritering av investeringssaker i foretaksgruppen. Disse kriteriene bygger på helsefaglige, økonomiske og eiendomsfaglige vurderinger, herunder vurderinger av pasientgrunnlag, kapasitetsbehov og kapasitetsutnyttelse.

Bruk av senger i sykehotell og senger i ordinære sengeposter må ses i sammenheng, slik at de samlet sett utnyttes best mulig i forhold til pasientenes behov og bruk av ressurser.

Rikshospitalet HF har søkt Helse Sør-Øst RHF om investeringstillatelse til tre overnattingprosjekter:

- utvidelse av eksisterende sykehotell ved Rikshospitalet på Gaustad,

- nytt overnattingsbygg for pårørende ved Rikshospitalet på Gaustad, til erstatning av midlertidige brakker,

- nytt sykehotell ved Radiumhospitalet

Overnattingstilbudet til pårørende er prioritert foran sykehotellet på Radiumhospitalet, siden dette er en lovpålagt oppgave, hjemlet i Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. Helse Sør-Øst RHF har derfor godkjent utvidelse av sykehotellet på Gaustad og nytt overnattingsbygg for pårørende. Dette innebærer at tilbudet for overnatting i sykehotell blir utvidet med 33 senger, fra dagens 187 til 220.

Helse Sør-Øst RHF er samtidig i ferd med å gjennomføre et omstillingsprogram i tråd med oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF har understreket at det, blant annet i forbindelse med arbeidet knyttet til dette, vil være helt sentralt å sikre en god utnyttelse av den samlede kapasiteten til helseforetakene i foretaksgruppen.