Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:968 (2007-2008)
Innlevert: 18.04.2008
Sendt: 21.04.2008
Besvart: 25.04.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Etter at Dyrevernalliansen i 2005 avslørte lovstridig avliving av reinsdyr i Vest-Finnmark, besluttet Mattilsynet å styrke tilsynet med rein i Finnmark. Dette utvidede tilsynet er ikke gjennomført som planlagt og det skal fortsatt være uholdbare dyrevernmessige forhold i reindriftsnæringen. Problemstillinger knyttet til habilitet og stridigheter mellom samer er kjent fra før og svekker næringens troverdighet til egenkontroll.
Hvordan følger statsråden opp tilsynet med dyrevern i reindriftsnæringen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Mattilsynet, Region Troms og Finnmark, fikk fra og med 2007 økte midler til intensivert tilsyn med reindriften. Mattilsynet har etter dette gjennomført en betydelig økning når det gjelder tilsyn i forhold til tidligere år. Dette gjelder også tilsyn med avliving av dyr.

Hovedtyngden av tilsynet gjennomføres når dyrene er samlet i gjerder i forbindelse med flytting mellom beiter, utskilling av dyr som skal sendes til slakteri, merking av dyr osv. Dyrene går ellers fritt på beite.

I tillegg til slakting ved slakteri, er det vanlig at reineierne slakter dyr til eget forbruk. Det meste av slik slakting foregår i forbindelse med at flokkene er samlet i gjerder. Mattilsynet fører tilsyn med alle typer aktivitet når det gjennomføres tilsynsbesøk i gjerdene. Mattilsynet fører i tillegg kontinuerlig tilsyn med slakterier, herunder forholdene under avliving.

Verken Mattilsynet eller tidligere Statens dyrehelsetilsyn, har observert avliving som foregår på den måten som ble avdekket av Dyrevernalliansen i 2005. Mattilsynet har anmeldt forholdet som ble dokumentert på filmen. Saken er ikke ferdig behandlet i rettsapparatet. Vedkommende reineier ble frikjent i tingretten, men Mattilsynet har anket dommen.

Mattilsynet har i tillegg til å gjennomføre en betydelig økning i tilsynsaktiviteten, også økt sin veiledningsaktivitet overfor reindriftsnæringen. Her har Mattilsynet blant annet satt fokus på riktig bruk av krumkniv ved slakting av rein.

Det foreligger også et forslag til forskrift om bedøving av rein med krumkniv. I forskriften foreslås det blant annet å stille krav til obligatorisk, formalisert opplæring i bruk av krumkniv og avblødning av rein. Utdanningsopplegget er klart i disse dager.

Forskriften er nå ute til høring. I forbindelse med utarbeidelsen av forskriften har Mattilsynet konsultert reindriftsnæringen. Mattilsynet mener at dette har bidratt til økt fokus på riktig bruk av krumkniv i næringen.

Mattilsynet har videre bidratt med innspill om dyrevelferd til fagplanene for fagopplæringen i reindrift i den videregående skolen (Reindriftsskolen).