Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:985 (2007-2008)
Innlevert: 23.04.2008
Sendt: 24.04.2008
Besvart: 05.05.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden stoppe provisjonslønn for kringkastingslisenskontrollører, samt arbeide for å avskaffe uakseptabel oppførsel fra kontrollørene?

Begrunnelse

Haugesund avis beskriver i en rekke artikler i tiden 17. til 19. april d.å. hvilke metoder NRKs lisenskontrollører bruker. Blant metodene er "foten i døren", lytting ved døren, titting gjennom vindu og pågående oppførsel. Kontrollene foregår utover kvelden, og tar liten eller ingen hensyn til kontrollobjektenes følelser.
I avisen bekrefter Ronny Forslund, som leder kontrollseksjonen ved NRKs lisenskontor i Mo i Rana, at kontrollørene arbeider på provisjonsbasis. Han nekter å kommentere hvordan provisjonssystemet fungerer og hvor mye hver kontrollør får for å ta tyvtittere.
Lisensavdelingen nekter også å offentliggjøre arbeidsinnstruks for kontrollørene. Dette fører til at offentligheten ikke kan vite om den enkelte kontrollør holder seg til instruksen og i hvilken grad kontrollørene benytter seg av uakseptabel oppførsel.
Hver gang linsenskontrollen blir diskutert i det offentlige rom, kommer det frem en lang rekke enkelthistorier om uakseptabel oppførsel fra kontrollører. For eksempel er det mange kvinner som føler usikkerhet ved å få fremmede på døren på kveldstid, uten at kontrollørene synes å ta hensyn til slik frykt.
Det er nærliggende å tro at mye av den uakseptable oppførselen kommer av provisjonslønnen.
Hvert år foreslår Fremskrittspartiet, i behandligen av statsbudsjettet, at NRK-Lisensen skal kuttes sterkt.
Målet er å fjerne lisensen helt. Den er en antikverte finansieringsmodell og et skattemonster. Beklageligvis får forslaget bare Fremskrittspartiets stemmer. Alle de andre partiene synes lisensen er helt grei. Faktisk er det slik at lisensen settes opp gang på gang, og at innkrevingsrutinene ikke endres slik at de blir rettferdige.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg vil først for ordens skyld minne om at Stortinget etter kringkastingsloven § 8-3 fastsetter kringkastingsavgiften. Det er et betydelig problem at enkelte unndrar seg denne avgiften og det er både ønskelig og nødvendig å gjennomføre tiltak som sikrer at en lovlig vedtatt avgift blir betalt.

Selve innkrevingen av lisensen og kontrollen, er det NRK som står for. NRK opplyser at de er innstilt på å videreføre ordningen med provisjonsbasert honorarutbetaling for kontrollører og viser til at ordningen gir høy kost/nytteeffekt. Selskapet opplyser samtidig at instruksen til kontrollørene legger stor vekt på at kontrollørene skal vise legitimasjon og opptre høflig og korrekt.

NRK har engasjert omkring 60 kontrollører som i løpet av ett år gjennomfører mellom 55 000 og 60 000 husstandskontroller. Kontrollene foregår i hovedsak på ettermiddag og kveldstid, siden det da er større sjanse for at folk er hjemme. Lisensavdelingen mottar hvert år 10-15 klager som kan relateres til kontrollsituasjonen og kontrollørens opptreden. NRK har ikke registrert noen økning i antall klager etter overgangen fra timelønn til provisjonsbasert avlønning. Tallene gir følgelig ikke støtte til påstanden om at avlønningssystemet fører til mer uakseptabel opptreden fra kontrollørenes side.

NRK opplyser videre at selskapet har faste rutiner for å håndtere innrapporterte klager. NRK innhenter forklaring både fra klageren og fra kontrolløren som har stått for kontrollen. Selskapet tar etter en totalvurdering stilling til behovet for eventuelle tiltak ved brudd på instruksene. Brudd kan medføre at NRK opphever engasjementet med kontrolløren.

Basert på NRKs opplysninger, kan jeg ikke se at det er belegg for å hevde at provisjonslønn fører til uakseptabel opptreden fra kontrollørene. Samtidig er jeg opptatt av at kontrollsystemet sikrer at flest mulig av de som etter reglene plikter å betale kringkastingsavgift faktisk gjør dette. Jeg har følgelig ikke til hensikt å instruere NRK om bruken av provisjonslønn for kontrollører eller øvrige retningslinjer for kontrollvirksomheten. Jeg ser imidlertid ikke noen grunn til at NRKs generelle instruks for kontrollører ikke skal kunne offentliggjøres og er derfor tilfreds med at NRK nå har kommet til at instruksen skal gjøres tilgjengelig for offentligheten.