Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:992 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 02.05.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Hva vil fiskeri- og kystministeren gjøre for å dempe konflikten mellom fiskerinæringen og oljenæringen i seismikkstriden som pågår i området Nordland VII og Troms II?

Begrunnelse

En samlet miljøbevegelse og fiskerinæring har i lengre tid stilt store spørsmålstegn ved den pågående og fremtidig seismikkaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms.
I Fiskaren 23. april sier Norges Kystfiskarlag at de ruster seg til sjøslag dersom seismikkfartøy våger seg inn på fiskefeltene hvor blåkveita kommer hver vår/sommer.
Årets blåkveitefiske skal i år foregå i perioden 26. mai til 29. juni, i samme tidsrom 15. mai til midten av september skal et seismikkfartøy krysse området Nordland VII og utføre 2D seismikk. Også nord for Andøy på Troms II skal et annet seismikkfartøy operere fra 15. juni til 31. juli. Her skal man bruke 3D seismikk.
Konflikten mellom oljenæringen og fiskerinæringen har i stor grad rot i ulik tolkning av regelverket, og da spesielt rundt ressursforskriftens paragraf 5 om å holde forsvarlig avstand. Norges Fiskarlag, Kysfiskarlaget, Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet mener at skremmeeffekten fra seismiske undersøkelser påvirker fisket i en slik grad at dette skaper interessemotsetninger mellom de to næringene med hensyn til areal. Representantene fra Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet mener imidlertid at formålet med ressursforskriften § 5 er knyttet til fysisk avstand mellom fartøyer og pågående fiskeriaktivitet, slik at seismiske fartøyer ikke unødig skal påvirke pågående fiskerier eller fysisk ødelegge utsatt fiskeredskap.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug der han spør hva jeg kan gjøre for å dempe konflikten mellom fiskerinæringen og oljenæringen i seismikkstriden som pågår i området Nordland VII og Troms II.

I behandlingen av St.meld. nr. 8 (2005 – 2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan), sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å revidere planen i 2010. Som grunnlag for revisjonen skal det gjennomføres flere typer undersøkelser, blant annet seismiske undersøkelser utenfor Lofoten/Vesterålen. Om dette står det blant annet følgende:

”Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010. Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene. Det skal gjennomføres følgende forsknings/kartleggingsprosjekter:

- SEAPOP (kartlegging av sjøfugl) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen.

- MAREANO (kartlegging av bunnforhold) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen.

- Geologisk kartleggingsarbeid skal gjennomføres i området i regi av Oljedirektoratet. Dette innebærer blant annet seismikkinnsamling. Det igangsettes ikke konsekvensutredning om åpning av disse områdene i denne stortingsperioden.”

Regjeringen skal med Stortingets tilslutning sørge for å skaffe til veie bakgrunnsmateriale for bruk i revideringen av forvaltningsplanen i 2010. Oljedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre undersøkelsene. Undersøkelsene startet i 2007, men på grunn av dårlig vær ble det ikke samlet så mye data som planlagt. Dette må tas igjen i de to gjenstående sesonger, sommer 2008 og 2009. Seismiske undersøkelser er svært avhengig av værforholdene slik at sommersesongen må benyttes.

Når det gjelder spesielt seismiske undersøkelser utenfor Vesterålen har en arbeidsgruppe, der OED, FKD, OD, Fiskeridirektoratet samt Norges fiskarlag og Kystfiskarlaget, har deltatt, vurdert spørsmålet om hvordan fiskere som berøres av ODs seismikkinnsamling i områdene Nordland VII og Troms II i 2008 og 2009 skal få dekket eventuelt økonomisk tap. Som en del av arbeidet har den gjeldende erstatningsordningen blitt gjennomgått, det har blitt vurdert om det er behov for forbedringer av denne, og om det er ønskelig med en særskilt kompensasjonsordning i forbindelse med Oljedirektoratets seismikkinnsamling. Etter en grundig vurdering, også av mulige alternativer, anbefaler arbeidsgruppen å beholde den eksisterende erstatningsordningen. Gruppen foreslår samtidig en del forbedringer av ordningen, som er lite brukt og antagelig for dårlig kjent.

FKD har fulgt opp dette ved be Fiskeridirektoratet utarbeide forslag til søknadsskjema og veiledningsmateriell for erstatningssøkende, og vurdere hvorledes både ordningen i seg selv og veiledningsmateriellet kan gjøres kjent på best mulig måte.

OED vil også følge opp arbeidsgruppens anbefalinger, som viderefører erfaringene med god sameksistens mellom fiskeri- og oljenæringen.

Regelverket som gjelder for seismiske undersøkelser er vurdert av en arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet. De har levert en rapport der det foreslås nye tiltak ved innsamling av seismiske data på norsk sokkel. Arbeidsgruppen har underveis vært i dialog med de berørte næringene og andre interessenter. Rapporten understreker viktigheten av god sameksistens mellom næringene og foreslår at:

- Det blir gitt mer nøyaktig informasjon om det enkelte seismiske tokt.

- Det innføres en frist på 10 virkedager for endringsmeldinger.

- Oljedirektoratet etablerer et søkesystem på sine nettsider med mulighet å søke på geografiske områder og tidsrom for å få informasjon om seismiske undersøkelser.

- Det som hovedregel skal være en fiskerikyndig om bord og i enkelte tilfeller to.

- Kompetansen til de fiskerikyndige styrkes gjennom kursvirksomhet og deltagelse i planleggingen av undersøkelsen.

- Veiledningsmanualen for fiskerikyndige revideres av Fdir og OD i fellesskap.

- Det etableres en varslingsordning til myndighetene gjennom Kystvakten slik at fiskerikyndig har mulighet for å konferere med myndighetene ved eventuelle konflikter.

- Fiskefartøy som er i aktivt fiske har forrang foran andre fartøy som kommer til et område og at dette også gjelder seismiske fartøy selv om de har tillatelse til å foreta seismiske undersøkelser i samme område.

- Det blir etablert en arbeidsgruppe som skal klargjøre kunnskapsstatus for skremmeeffekt på fisk og marine pattedyr slik at det kan vurderes om skremmeeffekt kan legges til grunn for praktiseringen i forholdet mellom fiske/fangst og seismiske undersøkelser. Gruppen skal vurdere om hvordan lovverket eventuelt skal tilpasses resultatene framkommet i arbeidsgruppen.

- Det stilles samme krav til sporing av seismiske fartøy som til fiskefartøy

For undersøkelsene sommeren 2008 har Oljedirektoratet foreslått at det gjennomføres to typer seismiske undersøkelser. Det er planlagt såkalt todimensjonal, 2D, innsamling av seismikk i ca 14 000 linjekilometer, og såkalt tredimensjonal, 3D, i et området på ca 1088 km2. 2D innsamling skjer ved at lydsignalene sendes ut fra luftkanoner og de reflekterte lydsignalene fanges opp av en seks kilometer lang kabel som slepes etter seismikkfartøyet. Ved 3D innsamling er antallet kabler økt til seks som slepes etter fartøyet også her er lengden på kablene 6 000 meter.

Oljedirektoratet har foreslått at 2D undersøkelsene i Nordland VII og Troms II skal foregå i perioden 15. mai til 14. september. Oljedirektoratet har gitt oppdraget med de seismiske undersøkelsene til Bergen Oilfield Services AS. Standard prosedyre for seismikkundersøkelser er at seismikkselskapet sender opplysninger om undersøkelsen i standardskjema til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Uttalelsene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet blir lagt til grunn for Oljedirektoratets endelige avgjørelse.

Havforskningsinstituttet har svart at de ut fra et ressursbiologiske hensyn ikke har merknader til den meldte undersøkelsen.

Fiskeridirektoratet har i brev datert 24. april til Oljedirektoratet kommet med en del tilrådninger blant annet for å unngå at seismikkfartøyet skremmer fisk bort fra områder der det foregår blåkveitefiske.

Oljedirektoratet har gjennomført informasjonsmøter i Vesterålen, Lofoten og på Senja i perioden 8. – 18. april i år. Som det påpekes i brevet fra stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug ligger mye av en mulig konflikt i at tidsrommet for undersøkelsen omfatter tidsperioden 26. mai til 29. juni da blåkveitefisket foregår.

Norges Fiskarlag har sendt brev til Olje- og energiministeren og meg og uttrykt sin bekymring. Dette tar jeg selvfølgelig alvorlig og i går, 29. april, var det et møte i Olje- og energidepartementet der representanter fra Norges Fiskarlag og FHL fikk diskutert problematikken med statssekretær Liv Monica Stubholt i Olje- og energidepartementet og statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet. Norges Kystfiskarlag var også invitert, men hadde ikke mulighet til å møte.

Det er to parallelle prosesser som foregår når det gjelder de seismiske undersøkelsene i Nordland VII og Troms II. Den ene er den som følger av gjeldende regelverk der Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har uttalt seg og der avgjørelsen ligger hos Oljedirektoratet. Den andre er den prosessen der vi har forpliktelser i henhold til Stortingets vedtak og der det er dialog med fiskeriinteressene for å finne fram til løsninger som kan i vare ta begge interesser. Jeg har tro på at vi i dialog skal kunne komme fram til praktiske løsninger.