Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:999 (2007-2008)
Innlevert: 25.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Mener statsråden at alle elever bør ha krav på skolebøker i de ulike fagene i grunnskolen, og synes statsråden det er greit at kvaliteten på undervisningsmateriell varierer så mye fra skole til skole og fra kommune til kommune?

Begrunnelse

Dagens finansieringssystem innenfor grunnskolen fører til at det varierer mye fra kommune til kommune hvor mye ressurser som blir brukt innenfor grunnskolen. Når det er kommunene som har ansvar for finansieringen av skolene, vil det nødvendigvis være slik at kommunepolitikerne prioriterer ulikt, og at også ressurstilgangen til skolene avhenger av den enkelte kommunes økonomi.
I opplæringslovens §2-15 er det slått fast at elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring, og at kommunene ikke kan kreve at elever eller foreldre skal dekke utgifter knyttet til grunnskoleopplæringen, slik som for eksempel undervisningsmateriell. Det er imidlertid den enkelte kommune, etter dagens system, som skal se til at skolene har god nok økonomi til å sørge for at dette skjer.
Det er imidlertid en rekke elever som i dag må betale for utgifter knyttet til grunnskoleopplæringen. Rapporter fra foreldre og elever i Skedsmo kommune tyder på at elevene blant annet ikke får skolebøker. Resultatet er at skolebøkene rullerer mellom klassene, eller at enkelte klasser ikke har nok bøker.
Elevene har også blitt fortalt av lærerne at dette skyldes at skolene ikke har nok penger. Resultatet blir at foreldrene selv må kjøpe bøker til sine barn eller ta kopier av bøkene som skal benyttes i undervisningen. En slik praksis kan føre til større forskjeller mellom elevene, og at læringsutbytte varierer fra skole til skole og fra elev til elev.
Romerikes blad melder også den 31.3.2007 om at ved Stalsberg skole i Strømmen må frustrerte foreldre selv kjøpe bøker, eller elevene får utdelt kopier fra lærebøkene i flere fag. Dette viser at det er flere elever som opplever samme problem, og at en slik praksis trolig forekommer også mange steder i landet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Læremidlenes plass i skolens virksomhet er forankret i lovverket, i læreplanen og i sentrale pedagogiske prinsipper. I opplæringsloven § 9-3 er det blant annet lovfestet at skolene skal ha tilgang til nødvendige læremidler. Hvilke læremidler som er nødvendige vil avhenge av hvilken opplæring skolen skal gi og variere fra fag til fag. Elevene har ikke en lovfestet rett til læremidler, men en lovfestet rett til et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Hvis et læremiddel er nødvendig for at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, er det skoleeier som er ansvarlig for å skaffe til veie læremidlet. Det er fylkesmannen som fører tilsyn med skoleeiers virksomhet etter opplæringsloven. Eventuelle brudd på opplæringsloven med forskrifter tas opp med fylkesmannen som tilsynsmyndighet.

Retten til gratis offentlig opplæring er grunnleggende viktig for å sikre at alle elever får delta i grunnopplæringen på lik linje uten hensyn til foreldrenes økonomiske stilling. Retten er lovfestet i opplæringsloven § 2-15. Bestemmelsen innebærer at det er skoleeier som skal sørge for at elevene får det undervisningsmateriellet de trenger for å delta i opplæringen. Tegne- og skrivesaker, lærebøker og nødvendig datautstyr skal anskaffes av kommunen og tilbys eleven uten vederlag.

Innføringen av Kunnskapsløftet med nye læreplaner i alle fag medførte et behov for en raskere utskiftning av alle læremidler i grunnskolen enn normalt. For å sette kommunene i stand til å gi alle elever i grunnskolen oppdaterte læremidler ble det bevilget 400 mill. kroner innenfor veksten i de frie inntektene i kompensasjon for merutgiftene i 2006. Denne kompensasjonen er blitt videreført i 2007 og 2008.