Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1005 (2007-2008)
Innlevert: 28.04.2008
Sendt: 29.04.2008
Besvart: 09.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til den senere tids medieoppslag knyttet til fanger med psykiske lidelser i fengsel, som ikke har et adekvat behandlingsopplegg. Undertegnede påpeker at dette ikke er et nytt fenomen, men noe som har vært en problemstilling over lengre tid.
Vil statsråden nå ta et initiativ overfor justisministeren, med den hensikt å få til et samarbeid mellom departementene, som raskt rydder opp i den uakseptable situasjonen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den senere tids medieoppslag knyttet til fanger med psykiske lidelser i fengsel, som ikke har et adekvat behandlingsopplegg. Undertegnede påpeker at dette ikke er et nytt fenomen, men noe som har vært en problemstilling over lengre tid.
Det må være en klar forutsetning at personer som har behov for helsehjelp, skal motta dette uavhengig av om man er i fengsel eller ikke. Videre må dette gjøres på en slik måte at disse personene ikke utgjør en fare for samfunnet eller seg selv. Det må, slik undertegnede ser det, sørges for at det er tilpassede plasser for denne gruppen fanger, som både ivaretar det allmennpreventive aspektet, samt enkeltindividets helsebehov.
Det er derfor, slik undertegnede ser det, behov for et samarbeid på tvers av Helsedepartementet og Justisdepartementet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Behandling og individuell oppfølging av fanger med alvorlige psykiske lidelser er prioritert av Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet. Det skal sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i sikkerhetspsykiatrien slik at de som trenger det får rett hjelp, til rett tid og på rett nivå. Dette er tydelig signalisert til de regionale helseforetakene gjennom de årlige oppdragsdokumentene.

Når det gjelder situasjonen ved Ila landsfengsel og Dikemark sykehus, har Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet nylig hatt møte med Helse Sør-Øst RHF og Ullevål HF for å sikre at den oppståtte situasjonen blir ivaretatt. Helse Sør-Øst RHF informerte om at det arbeides intensivt for å få gitt et riktig helsetilbud til alle som har krav på det. Helse Sør-Øst RHF har nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for bedre tilgjengelighet til sikkerhetsavdelingen på Dikemark.

Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst RHF gjør det som er nødvendig for å imøtekomme behovene for behandling hos innsatte, og at det regionale helseforetaket og Kriminalomsorgen samhandler om å gi innsatte nødvendig hjelp og oppfølging.