Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1010 (2007-2008)
Innlevert: 28.04.2008
Sendt: 29.04.2008
Besvart: 09.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det skal foreligge en rapport fra MHRA, det britiske legemiddelverket, som viser økt forekomst av selvmord hos barn og unge som får medikamentell behandling for sin ADHD. Det er også rapportert om andre alvorlige bivirkninger av ADHD-medisiner, noe som bekymrer mange brukere og pårørende.
Er det etablert gode rutiner på meldeplikt og oppfølging av barn og unge som får selvmordsrelatert atferd mens de behandles med medikamenter for sin ADHD-diagnose?

Begrunnelse

I Norge er det et relativt høyt antall barn og unge med ADHD som behandles med medikamenter, i forhold til andre land. Det er viktig at vi ikke behandler og sykeliggjør naturlig aktive barn og unge gjennom feilaktig diagnostisering og medisinering. Uenigheten er stor om både årsak, behandling og hva som fungerer best over tid. Jeg viser til tidligere forslag om konsensuskonferanse på temaet ADHD (Interpellasjonsdebatt 06.04.06). Det er avgjørende viktig at ulike behandlingsmetoder som brukes, fortløpende blir dokumentert og resultatene synliggjort, det være seg positive eller negative.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har fått opplyst av Helsedirektoratet at rapporten representanten Dåvøy viser til er en artikkel som ble offentliggjort av MHRA (The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency), som tilsvarer det norske Legemiddelverket, høsten 2005. Artikkelen ber leger om å være på vakt overfor pasienter som er under medikamentell behandling for ADHD, og som gir uttrykk for at de har selvmordstanker.

Denne advarselen førte til at Helsedirektoratet sammen med Legemiddelverket gjorde endringer i teksten i den kliniske veilederen om ADHD. I veilederen står det nå at leger oppfordres til å følge opp bl.a. forekomst av selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd hos pasienter som har fått foreskrevet medisiner til behandling av ADHD. I veilederen henvises det også til at Strattera, som er en av tre medisiner som blir brukt i behandling av ADHD, står på listen til Legemiddelverket over legemidler under særlig overvåkning.

Legemiddelverkets råd til leger angående denne medisinen er:

- Alle leger som behandler pasienter med denne medisinen må sette seg godt inn i den nye preparatomtalen.

- Leger må være oppmerksomme på at behandling med denne medisinen kan gi økt selvmordsrisiko.

- Leger bør være forsiktige med å gi legemiddelet til barn som har hatt depresjon og selvmordstanker.

- Et nært samarbeid mellom lege, pasient og foreldre er viktig.

- Foreldre bør få informasjon slik at de kan være oppmerksomme på tegn og symptomer på selvmordsrelatert adferd.

- Behandling med Strattera bør avsluttes hos alle pasienter som viser tegn til selvmordsrelatert atferd.

Legemiddelverket overvåker dette i Norge, og jeg har tillit til at dette blir fulgt opp på en god måte.

Jeg er enig med representanten Dåvøy i at det er viktig at vi ikke behandler og sykelig¬gjør naturlig aktive barn. Samtidig må vi sikre at de som har behov for det, får den best tilgjengelige behandlingen. Jeg vil sørge for at fremtidige veiledere fra statlige myndigheter på området fanger opp dette perspektivet.