Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1012 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 08.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Deler justisministeren folks bekymring over at nevnte episode bryter med folks allmenne rettsoppfatning, og at manglende nærpoliti med akseptabel responstid kan gi lignende episoder?

Begrunnelse

I januar 2008 tok en flekkefjordslege tyver på fersk gjerning inne på sitt legekontor. Etter et kort basketak, der han holder den ene tyven, får han gitt beskjed til politiet, som først kommer etter ca. 40 minutter. For sine handlinger er han ilagt en bot på 10000 kroner for legemsfornærmelse.
Denne saken har skapt stor harme blant folk i Agder, fordi den synes å være et hån mot folks alminnelige rettsfølelse. Bruk av vold kan ikke aksepteres, men her prøver en borger å verne sin egen eiendom mens han venter på politiet. At politiet bruker 40 minutter på å hente tyven, er selvsagt ille, men at legen i etterkant får bot for å pågripe tyven, opprører mange. Folk flest spør seg om ikke de ville ha gjort det samme for å verne sin eiendom.
Folk er også spørrende til manglende nærpoliti, tilgjengelighet og akseptabel responstid hos politiet i Lister-regionen. Politireformen skulle gi mer synlig politi, i stedet har vi fått en dårligere politisituasjon i regionen. Det bør være helt klare kriterier for responstid i akutte situasjoner. Men i flere tilfeller kommer politiet først lenge etter ulykker og tyveri, og dette går også utover respekten for politiet. Det er avgjørende for folks trygghetsfølelse at politiet kan gi snarlig hjelp når vi trenger det.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ditt spørsmål er forelagt Politidirektoratet, som opplyser at den omtalte episoden du refererer til, fant sted fredag 4. januar 2008. Det opplyses at politiet fikk melding kl. 0558 om at en lege hadde pågrepet en innbruddstyv ”på fersken”. Kl. 0606 ringte legen tilbake til operasjonsentralen og opplyste at han var sammen med en annen person på stedet og at det to hadde kontroll over den pågrepne som legen kjente identiteten til.

På den bakgrunn besluttet politiet å bruke den patruljen, som var på vakt og ikke kalle ut ekstramannskaper, med noe kortere responstid, som operasjonssentralen kan gjøre i situasjoner som åpenbart er til fare for liv eller helse.

Politidirektoratet opplyser videre at med unntak av Setesdal driftseining, er det aktiv polititjeneste hele døgnet i de øvrige driftsenhetene i Agder politidistrikt.

For å utnytte ressursene best mulig har Agder politidistrikt foretatt en kritisk gjennomgang av arbeidsmengde, risiko og sårbarhet. På de tider av døgnet/uken, der det erfaringsmessig er minst å gjøre er Listerregionen betjent av en patrulje. Slik var det også denne morgenen.

Som justisminister er jeg selvfølgelig opptatt av politiets responstid, og at vi har et politi med nærhet til publikum. Dette er tydelig nedfelt i Soria-Moria-erklæringen.

Regjeringen har derfor allerede gjort flere tiltak for å styrke politiet bl.a. på disse områder. Som følge av den forrige regjeringen, har antall utdannede politistudenter på Politihøgskolen de siste årene ikke kunnet dekke det behov etaten har hatt for nytilsatte. Regjeringen har derfor hevet inntaket av studenter til PHS til det rekordhøye tallet 432 for 2007 og 2008, en økning som vurderes videreført. Denne regjeringen har dessuten styrket politiet med en halv milliard kroner siden den tiltrådte (til sammen ca. 260 millioner kroner i løpet av 2006 og 2007, og til sammen ca. 245 millioner kroner i 2008). Disse tallene er eksklusive lønns- og prisstigning.

I tillegg er det satt i gang en gjennomgang av bemanningssituasjonen i politi- og lensmannsetaten, som blant annet skal gi svar på hvilket bemanningsbehov vi har i etaten i årene frem til 2015. Som et delprosjekt til bemanningsprosjektet skal også Politidirektoratet gjøre en undersøkelse på hvilke krav som skal stilles til politiets responstid og hvilke konsekvenser dette vil ha i forhold til/innenfor dagens ressursrammer. Rapporten fra bemanningsprosjektet vil foreligge i juni 2008.

I forhold til den påtalemessige delen i begrunnelsen for ditt spørsmål, så hører dette under Riksadvokatens ansvarsområdet.