Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1014 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Politihøyskolens lokaler er i dag begrenset og det er behov for nybygg/nye lokaler. Fra Ap-hold i Hedmark er det nå tatt til orde for å flytte ut av Oslo og til Hedmark. Det er gode faglige grunner for fortsatt lokalisering i Oslo. Her finnes det også ledig tomteareal. Blant annet er det ledig areale ved Grorud stasjon. En høyskole i Groruddalen vil også være gunstig som ledd i den vedtatte groruddalssatsingen.
Hvordan vurderer statsråden en slik mulighet?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som det framgår av St.prp. nr. 1 for 2008 for Justisdepartementet skal behovet for en eventuell utvidelse av kapasiteten ved Politihøgskolen vurderes. Det skal også vurderes hvordan en eventuell utvidelse best mulig kan gjennomføres, herunder om eksisterende avdelinger bør utvides eller om det bør etableres en ny avdeling et annet sted i landet.

Justisdepartementet har i brev av 04.10.2007 til Politidirektoratet bedt om at dette utredes. Utredningen skal inneholde en prinsipiell vurdering av å ha politiutdanning på flere steder og en konkret vurdering av aktuelle steder hvor det kan være hensiktsmessig å etablere en avdeling. Utredningen må også inneholde økonomiske konsekvenser av de ulike distriktsalternativene og eventuell bygging av ny skole i Oslo. Vi avventer utredningen fra Politidirektoratet. Jeg vil så langt ikke gå inn på aktuelle alternativer.

For å øke bemanningen i politiet, har regjeringen økt opptaket på Politihøgskolen til 432 studenter i 2007 og 2008. En så stor økning i antall studenter krever snarlig plassutvidelse. I påvente av endelige beslutninger om hvor kapasitetsutvidelser skal finne sted, har Justisdepartementet samtykket i at det kan inngås en intensjonsavtale med Kongsvinger kommune for å øke kapasiteten. Denne kapasitetsutvidelsen kan eventuelt nyttes til etter- og videreutdanning senere.

Politihøgskolen rekrutterer studenter fra hele landet. Befolkningens representasjon og mangfoldsbilde er en betydelig vektlagt faktor i sammensetningen av studentmassen som i størst mulig grad skal kunne gjenspeile det norske samfunnet.

I grunnlaget for en eventuell lokalisering av ny Politihøgskole legger høgskolen vekt på nærhet til politiets og justissektorens sentrale organer. Dette anses viktig på grunn av samarbeid om utviklingsoppgaver og tilgang til lærekrefter som inviteres fra disse organene.

Tilsvarende er også nærheten til andre student- og fagmiljø av betydning. En sentral plassering i Oslo med god tilgang til offentlig kommunikasjon av hensyn til studenter, ansatte og besøkende, vil også være tungtveiende grunner i vurderingen av hvor en eventuell ny etablering skal finne sted.

Statsbygg undersøker mulige tomtealternativer i Oslo. Først når disse blir presentert vil det være på sin plass å ta stilling til lokaliseringsspørsmålet. Jeg ser fram til å få presentert ulike alternativer.