Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1016 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 08.05.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Svaret fra statsråden på spørsmål nr. 968 var lite informativt.
Kan statsråden redegjøre nærmere for antall kontroller i reingjerder i slaktetiden i forrige sesong, hvilke samleplasser som ble prioritert, og hvor mange slaktinger i felt som ble inspisert?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Spm nr 1016 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr - Oppfølging av tilsynet med dyrevern i reindriftsnæringen - Spm om kontroller i reingjerder i slaktetiden mm.

Jeg viser til brev av 30. april 2008 vedlagt spørsmål fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr vedrørende tilsyn med dyrevern i reindriftsnæringen. Spørsmålet er en oppfølging av spørsmål nr. 968 om samme tema.

Jeg redegjorde i mitt svar av 25.4.2008 for Mattilsynets tilsyn med dyrevern i reindriftsnæringen.

Når det gjelder de mer detaljerte tilleggsspørsmål, har Mattilsynet gitt meg en oversikt som viser at de har hatt 239 kontroller i reingjerder i siste slaktesesong. Av disse var 101 i felt, stort sett i forbindelse med feltslakting. De øvrige var i reingjerder tilknyttet slakteriene. Mattilsynet er til stede og utfører kontroll ved all organisert slakting, enten det er i felt eller ved permanente slakterier.

Slakting ved bruk av krumkniv foregår vanligvis når reinen likevel er samlet i gjerder i forbindelse med flytting mellom beiter, utskilling av dyr som skal sendes til slakteri, merking av dyr med mer. Når slakting av såkalt ”nisterein”, dvs inntil 10 rein per år til egen familie, skjer samtidig med annen organisert slakting, er Mattilsynet til stede og fører kontroll på vanlig måte.