Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1018 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 16.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Foreligger det en konsulentrapport fra selskapet Statkonsult, som i sin konklusjon eller på et tidlig stadium i rapportutarbeidelsen har berørt forholdene rundt arbeidsmiljøproblemene i ENOVA, og når forelå evt. denne informasjonen?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Olje- og energidepartementet gjennomførte i 2006 en evaluering av Enova og Energifondet. Denne evalueringen ble varslet i St. prp. nr. 1 (2001-2002) og evalueringen ble lagt fram for Stortinget i St.prp. nr 69 (2006-2007).

Som et ledd i evalueringen gjennomførte Statskonsult i samarbeid med Sweco Grøner en utredning av Enova og Energifondet. Denne utredningen hadde følgende mandat:

1. Vurdere virkningen av omorganiseringen av virkemiddelapparatet. Det vil si overgangen fra et todelt virkemiddelapparat bestående av ulike programmer i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat og lovpålagt enøk i nettselskapene, til støttemodell i regi av Enova.

2. Vurdere utformingen av dagens styringssystem for Energifondet og Enova, det vil si valg av mål, finansieringsmodell, organisasjonsform, krav til bruken av midlene fra Energifondet, krav til rapportering og utformingen av styringsdialogen.

3. Vurdere hvordan Enova legger opp arbeidet i forhold til de fastsatte målene og rammene. Det vil blant annet si vurdere organiseringen av arbeidet, valg av og utforming av programmer og aktiviteter under de pålagte oppgavene, samt metode for rapportering av resultater.

Rapporten fra Statskonsult ble offentliggjort på Olje- og energidepartementets hjemmeside 22. november 2006.

Dette var en undersøkelse som ikke skulle evaluere arbeidsmiljø, men i rapporten omtales Enovas interne organisering i kapittel 7.1 Organisasjon og ledelse. Her fremkommer det at flere av de ansatte opplever organisasjonen som hierarkisk, men Statskonsult vurderer ikke dette som unormalt for denne typen virksomhet. Det pekes videre på at de ansatte mener at kommunikasjon av beslutninger mellom ledelse og ansatte bør bli tydeligere. Når det gjelder arbeidsmiljøet i Enova ble det omtalt slik i rapporten: “Et stort flertall av de ansatte mener at Enova har utviklet seg i takt med nye utfordringer og de ansatte vurderer arbeidsmiljøet som svært godt.”