Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1020 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 08.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I mars 2006 offentliggjorde statsråd Helen Bjørnøy samtlige miljørapporter om Barentshavet og andre rapporter relevant for Forvaltningsplanen og etter hvert også for TFO nr 19. "Offentliggjøringen er en klar markering i forhold til Bondevik-regjeringen" og "Dette er åpenhetsrevolusjon" sa statsråd Bjørnøy. Sunnmørsposten skriver imidlertid 21. april at de ikke får innsyn i brev som Fiskeri- og kyst-, og Miljøverndepartementet har sendt til OED.
Er åpenhetslinja til Helen Bjørnøy lagt bort?

Begrunnelse

Den 9. mars 2006 kunne NTB og NRK melde at Bondevik-regjeringen hadde åpnet svært sårbare områder, blant annet langs Mørekysten, for petroleumsutvinning uten å offentliggjøre sterke advarsler fra egne miljøetater. Begrunnelsene for at Bondevik-regjeringen ikke valgte å offentliggjøre disse rapportene var at de var en del av "Regjeringens indre behandlingsprosess." Da statsråd Bjørnøy valgte å offentliggjøre alt materialet, sa hun følgende "Jeg er svært glad for at vi nå får full åpenhet. Dette er informasjon som tilhører hele opinionen, og ikke bare politikere, eksperter og byråkrater i lukkede rom" til Aftenposten. Til NRK-NTB sa statsråden samme dag: "Offentliggjøringen er en klar markering i forhold til Bondevik-regjeringen som lukket prosessen og hemmeligholdt. Dette er en åpenhetsrevolusjon."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Denne regjeringen er opptatt av åpenhet og ønsker økt offentlighet om miljøforhold, blant annet i petroleumssaker. Vi har derfor, i motsetning til tidligere regjeringer, offentliggjort alle vurderinger av petroleumsaktivitet som er foretatt av fagmyndigheter slik som Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk polarinstitutt. Denne åpenhetspraksisen er fulgt konsekvent opp i TFO 2008. Jeg mener at denne åpenheten har vært viktig for at alle interesserte skal ha fullt innsyn i de faglige hensyn som finnes.

Denne nye praksisen gjelder ikke dokumenter som utarbeides av departementene i forberedelsen av petroleumssaker som skal behandles i regjeringen. Disse dokumentene omfatter heller ikke ytterligere miljøinformasjon ut over det som er innhentet fra fagmyndighetene, men vurderinger som det er et reelt og saklig behov for å unnta i samsvar med offentlighetsloven.