Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 09.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til Dagbladet 24. april, der det kommer frem at Fossanåsen Senter står og venter på å få narkomane pasienter inn til behandling, samtidig som pårørende til disse pasientene fortviler over manglende tilbud. Undertegnede er av den oppfatning at det er lite samsvar mellom Regjeringens uttalte mål om en opptrapping på dette feltet, all den tid gode kvalifiserte tilbud ikke blir benyttet.
Vil statsråden sørge for at tilbudet ved Fossanåsen Senter, Valdresklinikken og lignende tilbud, blir benyttet?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Dagbladet 24. april, der det kommer frem at Fossanåsen Senter står og venter på å få narkomane pasienter inn til behandling, samtidig som pårørende til disse pasientene fortviler over manglende tilbud. Undertegnede er av den oppfatning at det er lite samsvar mellom Regjeringens uttalte mål om en opptrapping på dette feltet, all den tid gode kvalifiserte tilbud ikke blir benyttet.
Det vises i denne sammenheng til både Fossanåsen og Valdresklinikken, som begge har betydelig kapasitet til å ta seg av rusrelaterte pasienter.
Undertegnede viser videre til Regjeringens uttalte mål om å minimalisere bruken av private tilbydere. Det er, slik undertegnede ser det, beklagelig dersom Regjeringen setter politisk ideologi foran behovet til pasienter. Det vises i så måte til departementets tall som viser at 439 personer sto på venteliste for LAR-behandling, mens 3655 personer ventet på øvrig rusbehandling i april 2007.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten Nesvik er også jeg opptatt av at rusmiddelavhengige skal få de behandlingstilbudene de har behov for og som de etter pasientrettighetsloven også har rett til. Jeg vil i den sammenheng også trekke frem den betydning tidligere leder i daværende sosialkomité og representanten Nesvik sin partikollega John I. Alvheim hadde i arbeidet med å styrke pasientrettighetene til rusmiddelavhengige. Blant annet i Stortingets behandling av Rusreformen var han i særlig grad opptatt av at spesialisthelsetjenesten skulle få ansvaret for behandling av rusmiddelavhengige, slik at denne pasientgruppen fikk pasientrettigheter på lik linje med øvrige pasienter i spesialisthelsetjenesten.

I representanten Nesvik sitt spørsmål tas det opp begrunnelsen for hvorfor kapasiteten ved private institusjoner som tilbyr behandling for rusmiddelavhengige ikke blir benyttet. I den forbindelse blir Fossanåsen og Valdresklinikken særlig nevnt.

Som kjent er Helse Sør-Øst RHF nå inne i sluttfasen i anskaffelsesprosessen for kjøp av tjenester innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige fra private aktører. Jeg er blitt orientert om denne prosessen og forutsetter at Helse Sør-Øst RHF følger det regelverk som gjelder for kjøp av slike tjenester. Jeg er videre orientert om at denne anskaffelsesprosessen ikke er sluttført, og finner derfor på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å gi kommentarer til denne prosessen.

I sammenheng med de problemstillinger representanten Nesvik tar opp i sitt spørsmål, vil jeg referere til det statsminister Jens Stoltenberg svarte i Stortinget, da representanten Nesvik i spontanspørretimen 30. april i år også tok opp bruken av private leverandører på rusfeltet:

Først det grunnleggende. Det jeg er opptatt av, er at vi får styrket tilbudet til dem som trenger rusbehandling, helsetjenester og andre typer velferdstjenester. Derfor har vi bevilget mer til det. Det behandles flere, og det er flere som får et tilbud.

Så mener jeg at det offentlige må ha hovedansvaret. Det offentlige må finansiere det, og det må være et spleiselag. Derfor er jeg imot skattelettelser og for penger til det spleiselaget. Men så sier jeg jo at det er plass til andre – vi har lang historie for også å ha ikke minst private ikke-kommersielle typer organisasjoner osv.

Så er det slik at når vi først åpner opp for å ha anbud, som vi har på noen områder, eller i hvert fall forhandlinger med ulike private, vil det noen ganger være slik at man, bl.a. ut fra en vurdering av kvalitet, kommer til at den bør få oppdraget, ikke den. Da kan ikke jeg som statsminister sitte og si at hvert eneste nei i en slik konkurranse skal vi overprøve. Der stoler jeg faktisk, når det gjelder rus, på helseforetakene. De har fått økte bevilgninger, de har økt bevilgningene til kjøp av rustjenester, og så har de brukt dem på den institusjonen i stedet for på den institusjonen. Jeg har ikke tenkt å gå inn og overprøve de enkelte beslutningene. Jeg har tenkt å øke bevilgningene, slik at det kan bli mer behandling til dem som trenger det.

Jeg vil også minne om at denne Regjeringen har styrket rusfeltet med om lag 350 mill. kroner siden vi overtok. Når det gjelder Helse Sør-Øst RHF, representerer døgnkapasiteten ved de private institusjonene om lag 60 pst. av den totale døgnkapasiteten i denne helseregionen. Dette viser hvilken sentral rolle de private har på dette feltet. I tillegg til avtaler med private institusjoner, har Helse Sør-Øst RHF også omfattende egne tilbud til rusmiddelavhengige, både innen akutt/avrusning, poliklinikker og døgninstitusjoner.

Med hensyn til Helse Sør-Øst RHF sin anskaffelsesprosess legges det opp til å kjøpe tjenester av private på dette området for 350 mill. kroner – om lag 20 mill. kroner mer enn i 2007. I dette ligger at Helse Sør-Øst RHF ønsker å styrke kvaliteten på tjenestene ved blant annet å stille kvalitetskrav også til private institusjoner om å styrke den helsefaglige bemanningen.