Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2007-2008)
Innlevert: 06.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette på kort og lang sikt for å sikre et forsvarlig fødetilbud på de små fødeinstitusjonene i distriktene?

Begrunnelse

Helsetilsynet har foretatt en oppsummering av tilsynserfaringer og vurdering av de små fødeavdelingene, definert som enheter med mindre enn 500 fødsler pr. år. Helsetilsynets vurderinger fremgår av brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 05.05.08. Tilsynet konkluderer blant annet med at de små fødeavdelingene har store utfordringer i forhold til å gi risikogravide forsvarlig fødselshjelp. Det pekes på problemer med rekruttering, ujevn faglig kvalitet og manglende seleksjon eller overflytting av risikogravide.
Det er svært bekymringsfullt at mange kvinner i distriktene har et til dels uforsvarlig fødetilbud, som innebærer helserisiko for både mor og barn. I en interpellasjonsdebatt om fødetilbudet i Stortinget 22.04.08 uttalte helse- og omsorgsministeren at hun vil fremlegge en stortingsmelding om fødetilbudet. Helsetilsynets vurderinger av tilbudet ved de små fødeavdelingene er imidlertid så vidt urovekkende, at det er nødvendig at det umiddelbart iverksettes tiltak for å sikre et mer forsvarlig tilbud ved de små fødeavdelingene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Gjennom tilsyn påpeker Helsetilsynet avvik som må korrigeres av tjenesten. De regionale helseforetakene skal legge til rette for at de underliggende helseforetakene lærer av feil og systemsvikt. Videre er det et ledelsesansvar å sørge for at personellet har rett kompetanse, at personellet har tilgang til nødvendig utstyr, at prosedyrer foreligger og at personellet kjenner og etterlever disse, at ansvarsforhold er avklart og at samhandlingen skjer på en avklart måte. I tillegg til å lukke eventuelle avvik påpekt ved tilsyn skal de ansvarlige helseforetakene løpende vurdere kvaliteten på tjenesten.

Statens helsetilsyn har gjort en gjennomgang av tilsynserfaringer med de små fødeavdelingene og vurdert hva som er risikofaktorer for dårlig kvalitet ved disse avdelingene. Som representanten Sjøli viser til, gjelder Helsetilsynets gjennomgang de fødeavdelingene som har mindre enn 500 fødsler pr. år. Det er viktig å merke seg at flest uheldige hendelser meldes til Helsetilsynet fra større fødeavdelinger og kvinneklinikker, det er jo også her de fleste fødslene skjer. Selv om de fleste av de påviste risikofaktorene også gjelder de større avdelingene, er de små fødeavdelingene sårbare. I arbeidet med stortingsmeldingen vil vi ha et sterkt fokus på hvordan risikofaktorene kan reduseres og kvaliteten bedres i alle fødeinstitusjoner.

Pågående tiltak

I Helsetilsynets brev av 05.05.08 uttrykkes særlig bekymring om fødeavdelingen i Narvik og fødeavdelingen på Voss. Fødeinstitusjoner som det er uttrykt bekymring om i andre sammenhenger er fødeavdelingen i Orkdal (sommerstengning) og fødestua på sykehuset i Lærdal. Jeg vil nedenfor derfor redegjøre for pågående tiltak når det gjelder de nevnte fødeinstitusjonene.

I Narvik har det, som kjent, ikke vært mulig å iverksette foretaksmøtevedtaket fra 2003 om omgjøring til forsterket fødestue på en faglig god måte. Det ble derfor i foretaksmøtet i januar i år gjort et nytt vedtak slik at befolkningen i Narvik kan sikres et fødetilbud av god kvalitet. Det pågår nå en prosess hvor man blant annet ser på samarbeidet mellom alle sykehusene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Prosessen er forankret i følgende vedtak:

"Foretaksmøtet forutsetter at Helse Nord RHF gjennomfører prosess med involvering av brukere, ansatte og lokalt folkevalgte i arbeidet med framtidig struktur for fødselsomsorgen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF før det fattes endelig beslutning om eventuell oppheving av vedtaket av 19. juni 2003".

Når det gjelder fødeavdelingen på Voss har Helse Vest RHF redegjort for at Helse Bergen HF allerede har satt i gang en prosess for å avklare situasjonen. Det ble avholdt et møte 13. mai hvor det ble lagt føringer for videre prosess, mål og tiltak. Innen utgangen av mai skal samhandlingsreglene mellom de berørte parter avklares, og den gjeldende samhandlingsavtalen mellom Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus og Voss sykehus skal revideres. Fra juni 2008 skal en ny avtale være på plass.

Det skal, som kjent, være en større evaluering av omstillingstiltakene ved fødeavdelingen på St. Olavs hospital HF i midten av mai. Her vil kapasiteten ved St. Olavs hospital ses i sammenheng med den planlagte sommerstengningen i Orkdal. Enheten ved St. Olavs hospital som pr. nå er stengt natt/helg, kan gjenåpnes ved behov. Det er tett dialog med Helse Midt-Norge i denne saken.

Som ledd i oppfølgingen av bekymringsmeldingen fra det forrige Nasjonalt råd for fødselsomsorg om fødestua i Lærdal, er det sendt brev til Helse Vest RHF (brev av 28.03.08). Helse Vest er bedt om en redegjørelse og vurdering av fødetilbudet i indre Sogn. Helse Vest er bedt om at redegjørelsen omfatter tilbudet ved og samarbeidet mellom de aktuelle fødeinstitusjoner som mottar fødende fra området, herunder fødestua ved sykehuset i Lærdal, men også samarbeidet mellom fødeinstitusjonene og kommunene i indre Sogn om svangerskapsomsorg, følgetjeneste og oppfølging etter fødsel.

Helsetilsynet har i rapporten trukket frem noen risikofaktorer som gjør de små fødeavdelingene særlig sårbare. Hvordan kvaliteten skal sikres vil, som nevnt, bli et sentralt tema i stortingsmeldingen. Jeg vil imidlertid også presisere at de prosesser og gjennomganger som nå skjer i de enkelte helseforetakene innenfor fødselsomsorgen, og som jeg her har vist til, er viktige for den løpende kvalitetsutvikling som må skje i helsetjenesten.