Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1055 (2007-2008)
Innlevert: 07.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I debatten i Stortinget 06.04.08 om endring av ferjeklassifiseringen i Kragerøskjærgården og på Randsfjorden, kom det klart frem at dep. vil redusere rammeoverføringen til de aktuelle kommunene/fylkeskommunen, dersom disse får status som riksvegferjer. Statsråden svarte ikke på spørsmålet om med hvilken hjemmel og i hvilken størrelsesorden disse tilskuddene er.
Kan det derfor bes om en spesifisering av hjemmelen, og størrelsen for det beløpet man ønsker å trekke inn, spesifisert på de enkelte kommunene/fylkeskommunene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet om endringer i rammeoverføringene ved endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene er omtalt i veileder H-2186 av februar 2007 fra Kommunal- og regionaldepartementet: Statlig styring av kommunesektoren – veileder for arbeidet med tiltak og reformer som berører kommuner og fylkeskommuner.

Veilederen er ment å være til hjelp for departementer, direktorater og statlige etater som forbereder tiltak og reformer som berører kommunesektoren. Med tiltak og reformer menes endringer i lov, forskrift og annet regelverk, endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, nye og endrede ordninger eller tilskudd, og andre økonomiske endringer. I veilederens kap. 3.1 Om inntektssystemet, heter det bl.a.:

”Ved oppgave- og regelendringer som har økonomiske konsekvenser for kommunesektoren, skal kommunene tildeles eller trekkes midler i inntektssystemet i samsvar med faktiske forventede utgiftsøkninger (eller innsparinger). Når midler skal legges inn eller trekkes ut fra inntektssystemet til kommunene, bør man som hovedprinsipp ta utgangspunkt i de ressurser som er brukt på oppgaven (f.eks. sist tilgjengelige regnskapsdata i KOSTRA). Hovedprinsippet med bruk av regnskapstall gjelder både for å beregne hvor mye kommunene samlet sett skal trekkes eller tildeles (makro), og hvilket beløp den enkelte kommune/fylkeskommune skal trekkes/tildeles (mikro).”

Prinsipielt er det fylkeskommunene som har ansvaret for den lokale rutetransporten, herunder ferjer utenfor riksvegnettet. Den endelige vurderingen av størrelse på - og fordeling av beløp som skal trekkes inn ved oppgaveendringer, må tas i det ordinære statsbudsjettarbeidet.

Jeg viser for øvrig til at samlet driftstilskudd til Randsfjordferja fra Gran kommune og Oppland fylkeskommune var om lag 1,65 mill. kr i 2007. Det fylkeskommunale bidraget var kr 850 000 kr. Samlet driftstilskudd til ferjesambandet i Kragerø-skjærgården fra Kragerø kommune og Telemark fylkeskommune var om lag 13,5 mill. kr i 2007. Det fylkeskommunale bidraget var 11,5 mill. kr, og var knyttet til investeringsstøtte for ny ferje og drift.