Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1063 (2007-2008)
Innlevert: 07.05.2008
Sendt: 08.05.2008
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 15.05.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Masterstudiet i manuellterapi ved Universitetet i Bergen vurderes lagt ned etter 7 års drift. Signalene fra det medisinske fakultetet går ut på at studiet ikke vil få midler til å fortsette. Studietilbudet er det eneste i Norge som kvalifiserer fysioterapeuter til å praktisere som manuellterapeut for pasienter med muskel- og skjelettplager.
Hvordan kan statsråden sikre at masterstudiet i manuellterapi ikke legges ned?

Begrunnelse

Det er mange pasientgrupper, ikke minst kronisk syke, som i dag har stort behov for behandling hos manuellterapeuter. I en utredning fra Sosial- og helsedirektoratet fra 2006, påpekes at manuellterapiutdanningen ved UiB forsyner samfunnet med nødvendig kompetanse og ivaretar forskningsbehov innen dette området. Et velfungerende undervisnings- og forskningsmiljø er bygget opp ved UiB.
Manuellterapeuter arbeider med utredning og behandling av personer med muskel- og skjelettplager, en pasientgruppe som representerer ca 50 pst. av totalt sykefravær og 1/3 av dem som blir uføretrygdet. Manuellterapeuter vurderes som en viktig ressurs i arbeidet med å redusere det samlede sykefraværet i Norge. I sykefraværsarbeidet generelt, i arbeidet knyttet til avtalen om inkluderende arbeidsliv, og i NAV-reformen, er manuellterapeutenes rolle blitt forsterket.
Manuellterapeuter fikk i forskrift til folketrygdloven § 8-7,2005-12-21 nr. 1668 rett til å dokumentere arbeidsuførhet og rett til å henvise videre (til legespesialist, røntgen og fysioterapi).
I desember 2007 søkte Det medisinske fakultet ved UiB om ekstern støtte fra Sosial- og helsedirektoratet for å drive studietilbudet videre, noe som ble avslått.
Etter det jeg har fått vite står studiet nå i fare for å bli nedlagt. Det er styret ved Det medisinske fakultet som tar den formelle beslutningen.
Med en nylaget rehabiliteringsstrategi fra Regjeringen, og med et stort behov for det behandlingstilbudet manuellterapeuter gir, er det nødvendig å sikre at utdanningen fortsetter. Det er også viktig å videreføre et av de få forsknings- og fagmiljøene vi har innen dette feltet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Laila Dåvøy om master studiet i manuell terapi ved Universitetet i Bergen. I forståelse med Stortinget er saken overført fra helse- og omsorgsministeren.

Masterstudiet i manuell terapi ble opprettet som et prøveprosjekt ved Universitetet i Bergen i 2001 finansiert med midler fra fondene til Norsk Fysioterapeutforbund. Studiet ble formelt opprettet i 2004 med finansiering over rammen til universitetet. Det framgikk av vedtak i fakultetsstyret den gangen at det måtte arbeides videre for å sikre ressursgrunnlaget før studiet kunne igangsettes som et permanent studietilbud. Dette har etter det jeg har oppfattet ennå ikke lyktes fullt ut. Universitetet vurderer derfor nå om det er mulig å foreta et nytt opptak i januar 2009. Det er opplyst at saken skal behandles av styret om kort tid.

En endelig avgjørelse er ennå ikke tatt. Jeg legger til grunn at universitetet finner en løsning berørte parter vil være tjent med innenfor de gitte budsjettrammer.