Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1078 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Utgangspunktet er "Forslag til forskriftregulering av seks industribransjer" av 19.12.2007, og spesielt forslag til grenser for støy ved produksjon av pukk, grus, sand og singel. Forslaget har vært lagt ut av SFT til offentlig ettersyn fram til 1. april 2008.
Kan jeg be miljø- og utviklingsministeren redegjøre for sin holdning til forskriftforslaget, og å klargjøre framdriften i saken?

Begrunnelse

Forslag til forskriftsregulering av industribransjer innebærer en dramatisk økning av støy for de som berøres. Det vil også gjøre det vanskeligere for en berørt part å påvise hvilket støynivå en er utsatt for fordi parametrene som benyttes krever omfattende og kostbare målinger. Etter det vi kjenner til har enkelte fylkesmenn i sin saksbehandling allerede forskuttert deler av forskriftforslaget.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Statens forurensningstilsyn (SFT) har foreslått å regulere seks industribransjer med standardiserte krav i seks nye kapitler til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 7. Forslaget omfatter blant annet krav til begrensning av støy, lukt, støv- og partikkelutslipp, og utslipp til vann. Jeg er kjent med at SFT i sitt forslag har foreslått å fastsette støygrenser for asfaltverk, pukkverk og mekaniske verksteder.

Hovedformålet med forskriften er å forenkle og effektivisere overholdelsen av regelverket ved at virksomhetene får mer oversiktlige og forutsigbare krav, og forurensningsmyndighetenes ressursbruk kan overføres fra konsesjonsbehandling til tilsynsarbeid. Jeg ser positivt på tiltak som kan oppnå disse målsettingene.

SFTs forslag til regulering har vært på offentlig høring frem til 1. april i år. SFT vurderer nå forslaget i lys av høringsuttalelsene og vil komme med en anbefaling til Miljøverndepartementet. Jeg vil da foreta en nøye avveining av alle forhold i saken før den endelige beslutningen tas.