Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1081 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 23.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en energidebatt på Stortinget 8. mai ga statsråden inntrykk av at Regjeringen har en avklart, offensiv og forutsigbar politikk overfor kraftbransjen i Midt-Norge. Samme dag ble det kjent at Istad Kraft AS trekker seg fra gasskraftplanene på Fræna. Årsaken er frustrasjon over myndighetenes tilnærming og manglende helhetssyn. Også bransjeorganisasjonene for Småkraft, vindkraft og bioenergi uttrykker frustrasjon.
Er statsråden åpen for at hennes virkelighetsoppfatning ikke deles av energibransjen?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I mitt brev til Stortinget av 4. mars d.å. gis det en gjennomgang av Regjeringens arbeid for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. Regjeringen har initiert og iverksatt et bredt spekter av tiltak for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Regjeringens plan er basert på tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten. Dette innebærer at særlig Statnett og Enova har viktige roller i arbeidet med å bedre situasjonen i Midt-Norge.

Statnett har en viktig rolle i Midt-Norge, både fordi de har oppgaven som systemansvarlig og fordi de har ansvar å bygge ut det sentrale overføringsnettet. Regjeringen har etter sin tiltredelse aktivt støttet opp under de omfattende tiltakene Statnett har gjennomført og holder på å gjennomføre for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Dette omfatter blant annet investeringer i spenningstøtte i overføringsnettet, som bedrer overføringsmulighetene inn i og i Midt-Norge. Videre har Statnett besluttet å investere i og startet byggingen av økt overføringskapasitet mellom Midt-Norge og Sverige. Denne forbindelse skal være på plass høsten 2009. Statnett har oversendt konsesjonssøknad for en ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre til NVE. Når den er på plass vil i følge Statnett situasjonen i Midt-Norge være normalisert.

Regjeringens økte satsing på energiomlegging er et hovedelement i Regjeringens strategi for bedring av kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det er mange aktuelle energiomleggingsprosjekter i regionen. Enovas ramme for 2008 er på om lag 1 450 mill. kroner, bortimot en dobling av rammene i forhold til 2007. Den økte økonomiske rammen gir grunnlag for å styrke satsingen på alle områdene innenfor fornybar energi.

For å få fart på utbyggingen av vindkraft, og i påvente av sertifikatmarkedet, har jeg utlyst en ny runde med en forbedret investeringsstøtte til vindkraft gjennom Enova. Utlysningen finansieres gjennom midler Enova disponerer gjennom Energifondet. Målet er 3 TWh i 2010. For å nå målet vil det være aktuelt å bruke flere milliarder i de kommende utlysningsrundene. Det finnes gode kandidater som kan søke om støtte også i Midt-Norge.

I forbindelse med møtet om kraftsituasjonen som ble avholdt i Stjørdal i januar sa jeg at jeg ville nedsette en gruppe som skulle følge arbeidet med å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. Gruppen har nå avholdt sitt første møte, og det var et godt og konstruktivt møte. Både departementet, Statnett og deltagerne i gruppen skal jobbe videre med konkrete tema til neste møte.

Det gjøres en omfattende innsats for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge, og jeg legger opp til å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge gjennom løpende beslutninger.

Når det gjelder Industrikraft Møres planer om gasskraftverk i Fræna er status at NVE har gitt avslag på konsesjon, og avslaget er påklaget. Saken ligger dermed i OED, og jeg kan ikke gå nærmere inn på departementets behandling av klagesaken. Jeg kan imidlertid opplyse at jeg har hatt flere møter med Industrikraft Møre. Når det gjelder eierstrukturen i selskapet ønsker jeg ikke å kommentere den nærmere.

Jeg kan legge til at IKM i nær fremtid vil signere kontrakt med Gassco om deltagelse i studier om infrastruktur for CO2-transport fra Elnesvågen til Johansen-formasjonen.