Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1082 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er de samlede budsjetterte kostnadene til prosjektet Mangfoldsåret, og hvor kommer disse midlene fra?

Begrunnelse

Vi er nå midt inne i Regjeringens prestisjeprosjekt innen kultur, "Mangfoldsåret". Det er opprettet sekretariat, internettsider, plakatkampanjer og det deles ut penger til støtterodringer, prosjekter av ymse slag. Finanisering av innvandrerorganisasjoner og innvandringsrelaterte prosjekter er ofte fragmentert og uoversiktlig, da disse kan søke om midler fra flere departementer, direktorater, fylker og kommuner. Det vises i den forbindelse til fyldige eksempler i begrunnelsen til skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:729 (2005-2006) fra Per-Willy Amundsen til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (A).

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Planleggingen og gjennomføringen av Mangfoldsåret 2008 er finansiert over Kulturdepartementets budsjett. I 2007 ble det bevilget 2 mill. kroner til planleggingen av markeringsåret og igangsetting av konkrete prosjekter. I inneværende år er bevilgningen økt til 4,7 millioner kroner, hvorav 1,7 millioner går til drift av Mangfoldsårets sekretariat og 3 millioner kroner til egeninitierte tiltak. I tillegg er det bevilget 10 millioner kroner til flerkulturelle tiltak og prosjekter, som fordeles av Norsk kulturråd innenfor rådets eksisterende ordninger. Videre har en rekke kulturaktiviteter som har et mangfoldsperspektiv fått økt støtte i 2008 som en del av kulturløftet.

Mangfoldsåret skal markere starten på en utvikling der kulturelt mangfold blir et viktig trekk ved norsk kulturpolitikk. Vi har bedt alle institusjoner som får tilskudd over Kulturdepartementets budsjett om å ta med mangfoldsperspektivet i sin planlegging av tiltak og aktiviteter i langsiktige strategier for virksomheten. Dette skjer innenfor institusjonenes ordinære budsjettrammer.