Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1084 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 23.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Statsråden har uttalt at: "Det er krevende med de som vil ha fornybar energi, men som ikke vil ha skogsbilveier for å få ut biomassen, som ikke vil ha vindmøller og som ikke vil ha elver i rør."
Er det ikke slik at det er statsråd Hagas og Regjeringens politikk som gjør at ikke utbyggingstempoet av skogsbilveier, vindmøller og småkraftanlegg er optimalt?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg vil innledningsvis understreke at det er krevende å bygge ut fornybar energiproduksjon. Regjeringen har imidlertid gjort en betydelig innsats for å få fram ny fornybar energiproduksjon. Det gjelder både innenfor konsesjonsbehandling og tilskudd til utbygging. Jeg har vært opptatt av å få frem at enhver utnyttelse av energikilder har negative virkninger. Eksempler på dette er anlegging av skogsbilveier for å få ut biomasse, at vindmøller påvirker landskapet og at utbygging av vannkraft medfører redusert vannføring i berørt elvestrekning. Ønsket om å øke produksjonen av fornybar energi, men samtidig sikre at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt, stiller oss overfor vanskelige avveininger. Derfor har vi en grundig konsesjonsbehandling der fordeler og ulemper avveies etter en helhetlig vurdering. I de fleste prosjekter foretas det justeringer og det settes krav om avbøtende tiltak, for eksempel av hensyn til landskap eller biologisk mangfold.

Som bidrag til klimadugnaden er det svært viktig at vi får fram ny fornybar energiproduksjon i Norge. Jeg har forståelse for at enkeltpersoner og organisasjoner ikke ønsker de negative konsekvensene av ny energiproduksjon. Alle skal bli hørt, men jeg legger til grunn at vi skal bygge ut mye småkraft, vindkraft og bioenergi de kommende årene. Som politikere har vi alle et ansvar for å få frem at klimautfordringen krever grep på dette området.

Det har vært en kraftig vekst i antall meldinger og konsesjonssøknader om kraftledninger, vindkraft, vannkraft og fjernvarme de siste årene. Styrking av bemanningen og effektiviseringstiltak som er gjennomført de siste årene, har redusert effektiv behandlingstid per sak. Antallet søknader NVE ferdigbehandler per år er stigende. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ytterligere styrking av NVEs kapasitet til konsesjonsbehandling med nesten 30 prosent. Dette gjør at NVE kan konsesjonsbehandle flere søknader, samtidig som kvaliteten opprettholdes, for å sikre at beslutningene som treffes står seg for ettertiden. Det kreves tid og ressurser for å gjennomføre forsvarlige, helhetlige vurderinger og en behandling som inkluderer konsekvensutredninger, høringer, folkemøter, befaringer etc. innenfor lovfastsatte krav.

Det har aldri før vært en så stor satsing på fornybar energi og energieffektivisering i Norge som i inneværende år. Energifondet har i 2008 blitt tilført om lag 1,45 mrd. kroner. Dette er tilnærmet en dobling av rammen i forhold til 2007.

De økte økonomiske rammene gir grunnlag for å øke satsingen på alle områder innen fornybar energi og energieffektivisering. For eksempel lanserte Enova 21. april i år et nytt vindkraftprogram, for å sikre at målet om 3 TWh innen utgangen av 2010 nås.