Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1095 (2007-2008)
Innlevert: 14.05.2008
Sendt: 14.05.2008
Besvart: 22.05.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Når kan de som planlegger sin pensjonisttilværelse ut fra løftene om fleksibel pensjonering i den vedtatte pensjonsreformen få klar og forpliktende beskjed om hvilken dato pensjonsreformen vil bli iverksatt fra?

Begrunnelse

NAV har i sitt høringssvar til departementet om forslaget til lovendringer for å følge opp vedtakene om ny opptjeningsmodell for alderspensjon i folketrygden skrevet at et første mulig tidspunkt for innføring av ny modell først kan være i annet halvår 2010. Også KLP mener i sitt høringssvar at iverksettelse fra 1.1.2010 vil være "svært krevende, om ikke umulig". KLP mener at å endre tjenestepensjonsregelverket på et annet og senere tidspunkt enn regelverket for folketrygden må frarådes på det aller sterkeste. Statens Pensjonskasse skriver at tilstrekkelig tid til å klargjøre alle elementene i systemene er blitt en kritisk faktor.
Mange som kan tenke seg å benytte seg av retten til fleksibel pensjonering vil ha behov for tid til å planlegge overgangen (helt eller delvis) fra yrkesaktivitet til pensjonisttilværelse. For denne gruppen vil det være svært viktig å få vite helt klart fra hvilken dato retten til fleksibel pensjonering inntreffer, og samtidig være sikker på at datasystemene til NAV og de ulike tjenestepensjonsleverandørene er tilpasset ny pensjonsreform. Det er også viktig at denne beskjeden blir gitt - endelig og uten forbehold - på et tidspunkt som gir den enkelte rimelig tid til å forberede uttaket av fleksibel pensjon og endret tilknyting til arbeidsmarkedet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I begrunnelsen for spørsmålet viser stortingsrepresentant Hans Olav Syversen til høringsuttalelser fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og leverandører av offentlig tjenestepensjon vedrørende tidspunktet for innføring av ny opptjeningsmodell for alderspensjon i folketrygden.

Pensjonsreformen er en reform av hele pensjonssystemet. En så omfattende reform må nødvendigvis iverksettes i etapper. Blant annet er den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon i folketrygden foreslått innfaset for årskullene 1954 til og med 1962. Det betyr at det tidligst vil bli utbetalt pensjon som delvis er opptjent etter nye regler i 2016, det vil si det året 1954-kullet er 62 år. Gjennom vedtak av 23. april 2007 sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å iverksette levealdersjustering, endret regulering og fleksibelt uttak av alderspensjon fra 2010. Dette innebærer at de første årskullene etter 2010 som omfattes av ordningen med fleksibelt uttak, vil ha opptjent sin alderspensjon etter dagens regler.

Fordi det i mange tilfeller er en sammenheng mellom tjenestepensjon og alderspensjonen fra folketrygden, må det foretas visse justeringer i regelverket. Den endelige tilpasningen av tjenestepensjonsordningene til ny alderspensjon må imidlertid først være klar når alderpensjon i folketrygden beregnes etter nye opptjeningsregler.

Jeg er enig med stortingsrepresentant Syversen i at det er viktig at de som planlegger pensjonisttilværelsen får beskjed om tidspunkt for iverksettelse av ordningen med fleksibelt uttak av alderspensjon i rimelig tid til før pensjonering er aktuelt.

I forbindelse med arbeidet med lovproposisjonen om ny alderspensjon i folketrygden gjennomgår departementet nå høringsuttalelsene til utkastet til lovendringer. Departementet vil senest i forbindelse med fremleggelsen av lovproposisjonen senere i år presentere et konkret opplegg for blant annet iverksetting av fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden.