Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1098 (2007-2008)
Innlevert: 15.05.2008
Sendt: 15.05.2008
Besvart: 20.05.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden vurdere å se på regelverket for utdanningsstøtte slik at talentfulle unge kunstelever/-studenter kan kvalifisere for offentlig støtte i form av lån og stipend, f.eks. via Statens lånekasse eller en eventuell ny støtteordning for kunststudenter?

Begrunnelse

I Dagsavisen onsdag 14. mai kan man lese om en 16 år gammel norsk skoleelev som har kommet inn ved den prestisjefylte The Royal Ballet School (RBS) i London. Skolen er en av verdens beste treårige ballettutdanninger, og koster om lag 250 000 kr per år.
Statens lånekasse har tidligere gitt støtte til utdanningen, men i fjor var det slutt. Ifølge avisartikkelen er argumentet at RBS ikke er en høyskole, og at tilsvarende utdannelse finnes i Norden. I tillegg er det slik at man må ha generell studiekompetanse i Norge for å få støtte til land utenfor Norden.
Undertegnede er opptatt av å sikre mulighetene for talentfulle unge som søker seg til og blir opptatt ved prestisjetunge kunstutdanninger i utlandet. Det kreves svært mye for å bli opptatt som elev ved f.eks. RBS, og etter undertegnedes mening bør det finnes en mulighet for offentlig støtte også for denne typen utdanninger og i tilfellet som er beskrevet i nevnte avisartikkel. Undertegnede mener at dagens regelverk for tildeling av utdanningsstøtte i for liten grad er tilpasset ovenstående.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Til vanlig gis det ikke utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning til videregående opplæring i land utenfor Norden. Det gis derimot utdanningsstøtte til høyere utdanning. Utdanning fra The Royal Ballet School i London kan ikke regnes som høyere utdanning, siden den ikke gir uttelling i form av studiepoeng i Norge og skolen ikke har status som høyere gradsgivende institusjon i Storbritannia.

Det er gitt noen konkrete unntak fra hovedregelen om at videregående opplæring ikke gir rett til støtte, for eksempel for utveksling av enkeltelever eller klasser under nærmere bestemte ordninger. Videre kan det gis støtte til yrkesfaglig opplæring i land utenfor Norden når tilsvarende fagområde ikke finnes i Norge.

Med yrkesfaglig opplæring er ment opplæring som gir yrkeskompetanse og som oftest avsluttes med fagbrev/svennebrev. Eksempler på dette er fag innenfor utdanningsprogram for elektrofag, helse- og sosialfag, design og håndverk osv. Videre er unntaket ment å gi adgang til å gi støtte til yrkesopplæring som ikke finnes i Norge. Unntaket for yrkesopplæring er tidligere blitt brukt ved for eksempel opplæring som gravør, møller, diamantsliper og instrumentmaker.

Unntaksregelen har ikke vært brukt for ballettutdanning og tilsvarende kunstneriske utdanninger. Det er mulig å ta utdanning som ballettdanser i Norge, men da gjennom utdanningsprogrammet musikk, dans og drama som er studieforberedende, og høyere utdanning som danser.

Regjeringen planlegger å legge fram en melding for Stortinget om internasjonalisering av utdanningen høsten 2008. Meldingen skal omfatte internasjonalisering også i videregående opplæring, og problemstillinger knyttet til utdanningsstøtte til videregående opplæring i utlandet er aktuelle tema.